Visa allt om Instore Agency of Scandinavia AB
Visa allt om Instore Agency of Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 58 253 57 888 59 182 58 323 62 905 58 559 59 750 50 060 59 436 63 308
Övrig omsättning 2 326 1 363 1 585 1 178 1 092 695 3 496 2 274 1 240 3 691
Rörelseresultat (EBIT) 945 2 259 2 065 1 356 3 553 2 706 3 571 1 301 288 3 483
Resultat efter finansnetto 1 084 2 322 2 935 1 859 3 243 2 403 3 601 997 356 3 744
Årets resultat 1 173 1 370 1 655 1 500 1 664 1 212 2 112 456 -22 2 189
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 893 5 278 4 977 7 013 7 181 7 864 2 278 2 326 1 484 592
Omsättningstillgångar 20 701 19 949 18 903 15 694 17 113 16 819 18 507 14 780 18 659 17 955
Tillgångar 26 594 25 228 23 879 22 706 24 294 24 684 20 784 17 107 20 143 18 546
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 658 11 885 11 215 9 561 8 060 6 397 5 735 3 623 3 167 3 189
Obeskattade reserver 4 249 4 711 4 244 3 522 3 666 2 736 2 116 1 365 1 070 845
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 224 3 780 2 158 1 126 3 190 3 060 3 310
Kortfristiga skulder 9 687 8 631 8 420 7 399 8 788 13 394 11 807 8 929 12 846 11 202
Skulder och eget kapital 26 594 25 228 23 879 22 706 24 294 24 684 20 784 17 107 20 143 18 546
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 605 1 661 1 545 2 227 2 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 9 500 10 230 10 884 10 759 8 157 8 805 8 909 8 671 9 055
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 060 4 281 4 237 4 500 4 022 4 152 4 120 4 440 4 856
Utdelning till aktieägare 7 000 400 700 0 0 0 550 0 0 0
Omsättning 60 579 59 251 60 767 59 501 63 997 59 254 63 246 52 334 60 676 66 999
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 24 28 28 29 29 32 34 35 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 427 2 412 2 114 2 083 2 169 2 019 1 867 1 472 1 698 1 809
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 578 529 554 537 488 465 435 453 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 254 2 516 2 288 1 607 3 864 3 082 3 945 1 602 422 3 578
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,63% -2,19% 1,47% -7,28% 7,42% -1,99% 19,36% -15,77% -6,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,23% 9,63% 12,90% 9,28% 15,76% 12,25% 20,11% 7,51% 2,63% 21,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,93% 4,20% 5,21% 3,61% 6,09% 5,17% 7,00% 2,57% 0,89% 6,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,47% 39,42% 41,82% 42,06% 44,02% 48,22% 41,55% 44,31% 46,20% 52,84%
Rörelsekapital/omsättning 18,91% 19,55% 17,71% 14,22% 13,23% 5,85% 11,21% 11,69% 9,78% 10,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,06% 61,68% 60,83% 54,21% 44,30% 34,08% 35,10% 27,06% 19,55% 20,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,45% 122,41% 134,80% 120,94% 102,80% 55,58% 94,49% 89,13% 84,69% 100,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...