Visa allt om EA Digital Illusions CE AB
Visa allt om EA Digital Illusions CE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Nettoomsättning 1 296 575 1 176 949 917 338 798 936 642 451 535 338 379 112 359 377 310 348 319 195
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 95 181 86 616 67 591 58 468 46 721 39 147 27 488 26 279 23 464 -10 135
Resultat efter finansnetto 93 776 86 899 66 317 59 133 7 194 40 786 28 363 26 631 32 017 -19 686
Årets resultat 70 090 65 584 50 583 36 164 -34 598 24 711 25 990 19 185 23 065 -82 371
Balansräkningar (tkr)
2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 024 138 684 59 386 39 594 54 830 26 525 17 294 18 307 18 753 20 721
Omsättningstillgångar 432 752 329 847 321 287 328 709 241 103 235 470 227 636 194 636 168 789 279 985
Tillgångar 568 776 468 531 380 672 368 302 295 933 261 996 244 930 212 944 187 542 300 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 090 127 000 61 417 110 833 74 669 109 267 124 556 115 936 116 751 163 762
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 905 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 371 686 341 531 319 256 256 564 221 264 152 729 120 373 97 007 70 791 136 943
Skulder och eget kapital 568 776 468 531 380 672 368 302 295 933 261 996 244 930 212 944 187 542 300 705
Löner & utdelning (tkr)
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
Löner till styrelse & VD 18 465 19 093 13 549 13 981 18 309 3 058 9 447 8 439 9 674 9 275
Varav tantiem till styrelse & VD 10 940 11 419 5 710 2 846 6 609 - 4 164 3 199 1 483 1 170
Löner till övriga anställda 482 769 435 018 379 092 341 029 261 225 217 101 182 017 161 958 119 006 140 543
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 53 952 39 277 - 41 152 - 7 326 14 345
Sociala kostnader 364 569 340 982 238 060 180 513 140 270 111 750 82 967 52 285 51 720 70 554
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 76
Omsättning 1 296 575 1 176 949 917 338 798 936 642 451 535 338 379 112 359 377 310 348 319 195
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 699 640 560 560 518 323 237 250 254 248
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 855 1 839 1 638 1 427 1 240 1 657 1 600 1 438 1 222 1 287
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 297 1 309 1 167 997 838 1 082 1 081 901 749 933
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 139 289 112 854 84 105 70 516 55 249 45 549 33 029 32 100 30 787 -1 428
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,16% 28,30% 14,82% 24,36% 20,01% 41,21% 5,49% 15,80% -2,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,72% 18,57% 17,90% 16,14% 3,15% 15,65% 11,63% 12,51% 17,43% -1,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,34% 7,39% 7,43% 7,44% 1,45% 7,66% 7,52% 7,41% 10,53% -1,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,71% -0,99% 0,22% 9,03% 3,09% 15,46% 28,29% 27,17% 31,58% 44,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,65% 27,11% 16,13% 30,09% 25,23% 41,71% 50,85% 54,44% 62,25% 54,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,43% 96,58% 100,64% 128,12% 108,97% 154,18% 189,11% 200,64% 238,43% 204,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...