Visa allt om EA Digital Illusions CE AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03
Nettoomsättning 1 274 162 1 380 127 1 392 360 1 296 575 1 176 949 917 338 798 936 642 451 535 338 379 112
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 94 251 101 430 102 249 95 181 86 616 67 591 58 468 46 721 39 147 27 488
Resultat efter finansnetto 92 264 100 358 99 879 93 776 86 899 66 317 59 133 7 194 40 786 28 363
Årets resultat 70 606 74 777 74 025 70 090 65 584 50 583 36 164 -34 598 24 711 25 990
Balansräkningar (tkr)
2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 704 117 024 126 328 136 024 138 684 59 386 39 594 54 830 26 525 17 294
Omsättningstillgångar 513 410 352 172 313 547 432 752 329 847 321 287 328 709 241 103 235 470 227 636
Tillgångar 611 114 469 196 439 875 568 776 468 531 380 672 368 302 295 933 261 996 244 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 498 149 892 75 115 197 090 127 000 61 417 110 833 74 669 109 267 124 556
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 514 0 0 0 0 0 905 0 0 0
Kortfristiga skulder 380 101 319 304 364 760 371 686 341 531 319 256 256 564 221 264 152 729 120 373
Skulder och eget kapital 611 114 469 196 439 875 568 776 468 531 380 672 368 302 295 933 261 996 244 930
Löner & utdelning (tkr)
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
Löner till styrelse & VD 4 100 31 628 19 092 18 465 19 093 13 549 13 981 18 309 3 058 9 447
Varav tantiem till styrelse & VD 609 3 058 10 605 10 940 11 419 5 710 2 846 6 609 - 4 164
Löner till övriga anställda 585 548 478 058 535 529 482 769 435 018 379 092 341 029 261 225 217 101 182 017
Varav resultatlön till övriga anställda 115 498 - - - - 0 53 952 39 277 - 41 152
Sociala kostnader 323 880 292 028 369 717 364 569 340 982 238 060 180 513 140 270 111 750 82 967
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000
Omsättning 1 274 162 1 380 127 1 392 360 1 296 575 1 176 949 917 338 798 936 642 451 535 338 379 112
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 714 794 737 699 640 560 560 518 323 237
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 785 1 738 1 889 1 855 1 839 1 638 1 427 1 240 1 657 1 600
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 302 1 228 1 292 1 297 1 309 1 167 997 838 1 082 1 081
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 153 818 162 921 159 034 139 289 112 854 84 105 70 516 55 249 45 549 33 029
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,68% -0,88% 7,39% 10,16% 28,30% 14,82% 24,36% 20,01% 41,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,45% 21,72% 23,25% 16,72% 18,57% 17,90% 16,14% 3,15% 15,65% 11,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,41% 7,38% 7,34% 7,34% 7,39% 7,43% 7,44% 1,45% 7,66% 7,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,46% 2,38% -3,68% 4,71% -0,99% 0,22% 9,03% 3,09% 15,46% 28,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,08% 31,95% 17,08% 34,65% 27,11% 16,13% 30,09% 25,23% 41,71% 50,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,07% 110,29% 85,96% 116,43% 96,58% 100,64% 128,12% 108,97% 154,18% 189,11%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...