Visa allt om Kupolium AB
Visa allt om Kupolium AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 508 1 087 1 123 1 276 1 619 1 642 1 853 1 691 2 275 2 154
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -64 126 -118 67 -48 59 -57 63 211
Resultat efter finansnetto -10 -64 123 -123 60 -51 51 -62 28 211
Årets resultat -10 -64 123 -123 57 -51 43 -41 4 133
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 20 27 39 55 25 59 73 109 210
Omsättningstillgångar 207 224 261 193 345 239 319 193 372 362
Tillgångar 216 244 288 232 400 263 378 266 481 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 82 145 23 146 88 140 96 137 233
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 39 0 0 0 0 0 44 12 0 0
Kortfristiga skulder 106 163 143 210 254 175 194 158 322 323
Skulder och eget kapital 216 244 288 232 400 263 378 266 481 573
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 283 383 653 571 485 218 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 327 227 333 57 0 125 683 443
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 94 243 309 303 285 299 409 362
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 508 1 087 1 123 1 276 1 619 1 642 1 853 1 691 2 275 2 154
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 3 3 3 3 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 508 - 374 425 540 547 618 423 569 718
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 144 - 140 251 342 349 298 236 8 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 -52 138 -102 95 -14 94 -26 63 230
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -53,27% -3,21% -11,99% -21,19% -1,40% -11,39% 9,58% -25,67% 5,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,70% -26,23% 43,75% -50,86% 17,00% -17,87% 15,61% -21,43% 13,72% 36,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,57% -5,89% 11,22% -9,25% 4,20% -2,86% 3,18% -3,37% 2,90% 9,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 62,68% 90,81%
Rörelsekapital/omsättning 19,88% 5,61% 10,51% -1,33% 5,62% 3,90% 6,75% 2,07% 2,20% 1,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,87% 33,61% 50,35% 9,91% 36,50% 33,46% 37,04% 36,09% 31,63% 42,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,28% 137,42% 182,52% 91,90% 135,83% 136,57% 164,43% 122,15% 115,53% 112,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...