Visa allt om Claerence Village AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 973 680 0 0 0 0 0 0 5 200 1 313
Övrig omsättning 0 2 035 796 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -619 1 654 615 -552 -160 -182 -178 -182 210 434
Resultat efter finansnetto -1 047 1 227 242 -552 -171 -182 -177 -182 218 440
Årets resultat -233 19 161 -286 -171 -182 -177 -18 127 257
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 250 22 919 78 267 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 211 6 089 27 322 13 888 13 132 13 119 12 127 13 444 13 185 13 575
Tillgångar 28 460 29 009 27 400 14 155 13 132 13 119 12 127 13 444 13 185 13 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 374 607 587 427 712 883 1 065 1 242 1 260 1 132
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 164 110
Avsättningar (tkr) 89 38 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 12 405 12 200 4 200 12 200 11 159 12 224
Kortfristiga skulder 27 998 28 364 26 813 13 728 14 36 6 861 1 602 109
Skulder och eget kapital 28 460 29 009 27 400 14 155 13 132 13 119 12 127 13 444 13 185 13 575
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 973 2 715 796 0 0 0 0 0 5 200 1 313
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 50 2 142 615 -552 -160 -182 -178 -182 210 434
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,09% - - - - - - -100,00% 296,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,17% 5,70% - - - - - - 1,65% 3,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -63,62% 243,24% - - - - - - 4,19% 33,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - - - - - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2 239,16% -3 275,74% - - - - - - 241,98% 1 025,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,31% 2,09% 2,14% 3,02% 5,42% 6,73% 8,78% 9,24% 10,53% 8,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,65% 0,18% 0,44% 1,01% 2 385,71% 1 752,78% 3,00% 189 000,00% 395,68% 1 810,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!