Visa allt om Hagakliniken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 22 687 20 934 21 620 21 119 17 281 15 183 13 002 13 304 15 962 20 599
Övrig omsättning 372 0 25 1 4 691 84 171 147 130 326
Rörelseresultat (EBIT) 6 324 2 956 1 804 2 538 4 844 2 314 -665 -1 186 988 3 061
Resultat efter finansnetto 6 332 2 987 1 828 2 539 4 874 2 299 -545 -1 318 963 3 122
Årets resultat 3 674 4 6 15 124 1 448 -545 -716 798 2 207
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 014 1 201 1 120 1 142 181 52 0 149 580 1 376
Omsättningstillgångar 9 296 3 053 4 168 8 888 5 309 3 425 1 812 6 863 8 974 9 177
Tillgångar 10 310 4 254 5 288 10 030 5 490 3 477 1 812 7 012 9 554 10 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 911 237 233 227 1 712 1 588 140 1 785 2 530 2 332
Obeskattade reserver 1 654 0 83 0 0 91 0 0 602 511
Avsättningar (tkr) 820 820 820 671 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 925 3 197 4 152 9 133 3 778 1 798 1 672 5 226 6 421 7 709
Skulder och eget kapital 10 310 4 254 5 288 10 030 5 490 3 477 1 812 7 012 9 554 10 553
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 414 427 415 412 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 840 3 954 4 058 4 560 6 341
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 1 282 1 670 1 618 1 482 2 318
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 500 0 0 1 100 0 0
Omsättning 23 059 20 934 21 645 21 120 21 972 15 267 13 173 13 451 16 092 20 925
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 12 12 12 10 10 16 21 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 269 2 093 1 802 1 760 1 440 1 518 1 300 832 760 736
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 728 766 774 774 596 591 608 384 319 327
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 511 3 153 1 946 2 586 4 889 2 327 -665 -755 1 784 3 843
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,37% -3,17% 2,37% 22,21% 13,82% 16,77% -2,27% -16,65% -22,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,43% 70,59% 34,63% 25,30% 88,76% 66,64% -29,97% -16,51% 11,23% 29,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,91% 14,35% 8,47% 12,02% 28,20% 15,26% -4,18% -8,70% 6,72% 15,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,16% 70,42% 67,99% 74,11% 65,18% 72,31% 73,55% 74,11% 81,12% 86,82%
Rörelsekapital/omsättning 23,67% -0,69% 0,07% -1,16% 8,86% 10,72% 1,08% 12,30% 15,99% 7,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,45% 5,57% 5,63% 2,26% 31,18% 47,71% 7,73% 25,46% 31,12% 25,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 236,84% 65,25% 92,17% 90,13% 138,94% 187,15% 108,07% 128,89% 137,78% 115,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!