Visa allt om Supportföretaget TMJ Group AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 6 037 4 972 4 978 4 180 5 442 4 293 3 671 3 337 3 181 2 540
Övrig omsättning 87 136 398 679 395 491 249 207 263 153
Rörelseresultat (EBIT) 1 208 543 1 304 645 1 203 172 492 149 -28 249
Resultat efter finansnetto 1 186 529 1 285 629 1 189 156 477 120 -45 239
Årets resultat 1 325 413 743 354 923 374 242 73 28 131
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 694 759 774 789 804 819 835 968 1 665 880
Omsättningstillgångar 1 967 1 623 2 961 1 729 1 675 1 043 1 156 926 1 119 918
Tillgångar 2 660 2 382 3 735 2 518 2 479 1 863 1 990 1 894 2 784 1 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 439 614 1 201 459 1 029 596 342 280 307 409
Obeskattade reserver 0 497 497 167 0 0 362 263 286 373
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 452 500 548 596 644 692 754 788 1 502 390
Kortfristiga skulder 770 771 1 489 1 296 806 575 531 562 688 627
Skulder och eget kapital 2 660 2 382 3 735 2 518 2 479 1 863 1 990 1 894 2 784 1 798
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 807 1 994 1 425
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 644 651 488
Utdelning till aktieägare 1 300 500 1 000 0 925 490 120 180 100 130
Omsättning 6 124 5 108 5 376 4 859 5 837 4 784 3 920 3 544 3 444 2 693
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 7 8 7 6 6 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 755 622 711 597 680 613 612 556 454 508
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 444 420 425 424 473 414 420 385 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 223 558 1 319 660 1 218 187 507 177 -13 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,42% -0,12% 19,09% -23,19% 26,76% 16,94% 10,01% 4,90% 25,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,53% 22,80% 34,91% 25,62% 48,53% 9,23% 24,72% 7,87% -0,93% 14,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,06% 10,92% 26,20% 15,43% 22,11% 4,01% 13,40% 4,47% -0,82% 9,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,89% 98,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,83% 17,14% 29,57% 10,36% 15,97% 10,90% 17,03% 10,91% 13,55% 11,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,10% 42,05% 42,53% 23,40% 41,51% 31,99% 31,37% 25,61% 19,04% 38,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 255,45% 201,82% 198,86% 133,41% 207,82% 181,39% 217,70% 164,77% 162,65% 146,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!