Visa allt om BO-Fastigheter Töreboda AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 266 2 230 2 221 2 076 1 759 1 678 1 511 1 618 1 484 1 621
Övrig omsättning 0 9 0 0 0 63 115 0 16 47
Rörelseresultat (EBIT) 308 168 506 359 610 292 331 387 272 270
Resultat efter finansnetto 53 -67 265 190 442 64 88 86 -65 -108
Årets resultat 53 -34 178 108 442 64 88 86 -65 -108
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 261 11 389 11 636 11 781 11 772 11 902 11 925 12 036 12 150 12 419
Omsättningstillgångar 8 021 4 694 4 918 4 653 545 648 578 838 513 454
Tillgångar 19 282 16 083 16 554 16 434 12 317 12 550 12 503 12 875 12 664 12 873
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 611 4 559 4 593 4 416 4 307 3 866 3 801 3 714 3 628 3 693
Obeskattade reserver 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 004 10 910 11 177 11 444 7 553 7 754 7 850 7 959 8 058 8 156
Kortfristiga skulder 667 614 751 575 456 930 851 1 201 978 1 024
Skulder och eget kapital 19 282 16 083 16 554 16 434 12 317 12 550 12 503 12 875 12 664 12 873
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 86 151 98 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 27 47 31 65
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 266 2 239 2 221 2 076 1 759 1 741 1 626 1 618 1 500 1 668
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 266 2 230 2 221 2 076 - 1 678 1 511 1 618 1 484 1 621
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 386 231 392 79 - 230 122 212 139 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 436 296 651 495 738 409 445 501 541 535
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,61% 0,41% 6,98% 18,02% 4,83% 11,05% -6,61% 9,03% -8,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,60% 1,04% 3,06% 2,18% 5,18% 2,62% 3,13% 3,24% 2,23% 2,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,59% 7,53% 22,78% 17,29% 36,27% 19,61% 25,88% 25,77% 19,00% 17,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 33,96% 53,27% 58,34% 55,39% 62,18% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 324,54% 182,96% 187,62% 196,44% 5,06% -16,81% -18,07% -22,44% -31,33% -35,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,91% 28,35% 27,90% 26,87% 34,97% 30,80% 30,40% 28,85% 28,65% 28,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 202,55% 764,50% 654,86% 809,22% 119,52% 69,68% 67,92% 69,78% 52,45% 40,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!