Visa allt om Geogruppen i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 50 474 45 486 51 410 45 910 46 578 50 228 24 487 26 859 13 498 14 127
Övrig omsättning 754 1 934 481 475 77 289 64 239 73 1 437
Rörelseresultat (EBIT) 7 390 6 492 8 727 5 993 7 060 5 323 3 942 4 573 535 1 248
Resultat efter finansnetto 5 270 5 195 7 408 4 996 6 515 4 596 3 494 4 024 243 915
Årets resultat 4 158 4 106 6 732 3 887 4 149 7 807 2 129 2 164 178 783
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 935 22 164 16 141 17 276 17 601 14 302 13 416 11 512 8 031 3 381
Omsättningstillgångar 15 579 15 424 14 804 13 241 13 697 13 401 10 962 11 971 5 078 5 488
Tillgångar 40 514 37 589 30 945 30 517 31 299 27 703 24 377 23 482 13 108 8 868
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 298 9 640 11 534 7 802 6 915 4 766 3 376 3 248 1 563 1 385
Obeskattade reserver 0 0 0 1 170 1 170 0 3 257 2 507 1 307 1 307
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 583 18 886 10 212 13 450 10 475 10 563 14 896 13 021 8 656 3 896
Kortfristiga skulder 10 633 9 063 9 199 8 095 12 738 12 374 2 847 4 706 1 581 2 280
Skulder och eget kapital 40 514 37 589 30 945 30 517 31 299 27 703 24 377 23 482 13 108 8 868
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 594 7 062 4 270 4 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 591 2 554 1 525 1 797
Utdelning till aktieägare 0 2 500 6 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 480 0
Omsättning 51 228 47 420 51 891 46 385 46 655 50 517 24 551 27 098 13 571 15 564
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 29 27 27 27 27 15 15 13 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 869 1 568 1 904 1 700 1 725 1 860 1 632 1 791 1 038 1 766
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 654 641 610 633 634 635 659 460 821
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 302 9 088 11 632 8 605 8 475 8 410 6 226 6 841 2 451 2 981
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,97% -11,52% 11,98% -1,43% -7,27% 105,12% -8,83% 98,99% -4,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,25% 17,28% 28,25% 19,66% 22,74% 19,23% 16,17% 19,48% 4,08% 14,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,65% 14,28% 17,00% 13,07% 15,28% 10,61% 16,10% 17,03% 3,96% 8,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,25% 78,01% 78,41% 80,00% 79,50% 74,84% 82,95% 73,86% 87,18% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,80% 13,98% 10,90% 11,21% 2,06% 2,04% 33,14% 27,05% 25,91% 22,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,89% 25,65% 37,27% 28,56% 25,01% 17,20% 24,27% 22,16% 19,70% 26,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,15% 106,84% 102,76% 107,16% 71,21% 68,51% 247,31% 183,00% 148,70% 155,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!