Visa allt om S. Fredriksson Bil & Maskin AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 18 295 15 005 14 293 12 754 13 821 12 349 11 926 9 683 6 970 6 247
Övrig omsättning 673 467 674 863 437 644 347 627 917 992
Rörelseresultat (EBIT) 294 772 422 276 943 62 1 136 331 -227 270
Resultat efter finansnetto 81 556 184 36 840 -27 1 027 184 -377 123
Årets resultat 226 434 240 28 345 0 265 72 -81 3
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 297 10 919 11 561 12 288 6 678 4 754 4 594 4 829 4 756 4 287
Omsättningstillgångar 3 602 3 459 2 588 2 295 3 386 2 025 2 360 1 461 1 402 1 249
Tillgångar 13 899 14 377 14 150 14 582 10 063 6 780 6 954 6 290 6 157 5 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 094 1 868 1 434 1 194 1 167 821 821 556 484 565
Obeskattade reserver 828 1 039 1 035 1 159 1 159 762 795 112 0 296
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 829 7 409 8 211 8 721 5 278 2 848 2 971 3 404 3 690 3 087
Kortfristiga skulder 4 147 4 061 3 470 3 509 2 460 2 348 2 367 2 218 1 983 1 588
Skulder och eget kapital 13 899 14 377 14 150 14 582 10 063 6 780 6 954 6 290 6 157 5 537
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 196 2 496 2 241 1 889
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 259 942 827 672
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 968 15 472 14 967 13 617 14 258 12 993 12 273 10 310 7 887 7 239
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 9 9 9 9 7 7 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 033 1 876 1 787 1 417 1 536 1 372 1 325 1 383 996 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 598 585 575 559 387 498 493 449 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 531 1 781 1 416 1 222 1 848 4 855 1 586 858 276 692
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,93% 4,98% 12,07% -7,72% 11,92% 3,55% 23,16% 38,92% 11,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,13% 5,38% 2,98% 1,89% 9,37% 0,91% 16,34% 5,26% -3,69% 4,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,62% 5,16% 2,95% 2,16% 6,82% 0,50% 9,53% 3,42% -3,26% 4,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,55% 65,05% 61,20% 70,68% 72,50% 64,84% 76,70% 69,60% 68,71% 78,73%
Rörelsekapital/omsättning -2,98% -4,01% -6,17% -9,52% 6,70% -2,62% -0,06% -7,82% -8,34% -5,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,71% 18,63% 15,84% 14,39% 20,58% 20,88% 20,72% 10,23% 7,86% 14,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,17% 83,45% 72,56% 63,41% 134,80% 83,26% 96,75% 61,23% 67,32% 68,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!