Visa allt om TAXUS AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 57 655 52 576 58 687 62 149 68 036 74 312 70 298 60 524 48 964 66 807
Övrig omsättning 3 556 2 378 2 056 2 056 2 308 4 495 2 271 2 215 2 694 571
Rörelseresultat (EBIT) 409 1 154 2 558 1 370 3 625 3 756 2 353 981 2 773 5 992
Resultat efter finansnetto -448 101 1 428 265 2 607 2 654 1 248 -311 1 176 4 180
Årets resultat 3 54 427 170 440 1 094 952 322 2 1
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 875 43 085 48 514 49 444 42 697 39 583 42 528 38 742 43 998 53 569
Omsättningstillgångar 15 118 17 707 16 195 18 126 20 139 22 869 22 917 24 328 14 695 15 688
Tillgångar 58 993 60 792 64 709 67 570 62 836 62 452 65 445 63 070 58 693 69 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 769 3 765 4 111 3 984 3 814 3 374 2 281 1 329 1 007 1 005
Obeskattade reserver 12 406 12 906 12 906 12 106 12 106 12 106 10 876 10 876 10 876 9 726
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 423 20 355 24 513 26 436 22 543 20 608 21 993 19 675 23 970 28 315
Kortfristiga skulder 23 395 23 766 23 179 25 044 24 372 26 364 30 296 31 191 22 840 30 212
Skulder och eget kapital 58 993 60 792 64 709 67 570 62 836 62 452 65 445 63 070 58 693 69 258
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 591 571 560 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 15 787 14 866 13 446 12 307 11 526 11 017
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 6 444 5 972 5 462 4 553 4 117 3 969
Utdelning till aktieägare 0 0 400 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 61 211 54 954 60 743 64 205 70 344 78 807 72 569 62 739 51 658 67 378
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 35 33 37 39 37 31 30 28 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 647 1 502 1 778 1 680 1 745 2 008 2 268 2 017 1 749 2 304
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 698 657 726 644 609 615 667 595 581 545
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 864 9 781 11 536 10 298 11 726 12 463 10 594 9 179 11 846 14 469
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,66% -10,41% -5,57% -8,65% -8,45% 5,71% 16,15% 23,61% -26,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,71% 1,90% 3,97% 2,03% 5,80% 6,02% 3,60% 1,56% 4,73% 8,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,72% 2,20% 4,37% 2,21% 5,35% 5,06% 3,35% 1,63% 5,67% 8,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,46% 67,58% 65,38% 60,12% 56,95% 47,92% 46,69% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -14,36% -11,52% -11,90% -11,13% -6,22% -4,70% -10,50% -11,34% -16,63% -21,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,79% 22,75% 21,91% 19,87% 21,10% 20,52% 16,45% 15,56% 16,17% 11,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,45% 73,92% 69,87% 72,38% 82,63% 86,74% 75,64% 78,00% 64,34% 51,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!