Visa allt om Magelhusen AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 342 610 342 453 355 920 341 047 320 580 290 746 374 477 199 347 182 754 160 300
Övrig omsättning 17 183 10 412 5 406 2 952 7 921 2 985 1 272 1 652 357 59
Rörelseresultat (EBIT) 29 600 7 869 2 017 5 496 12 083 9 149 10 535 5 443 4 213 5 084
Resultat efter finansnetto 29 229 7 463 1 702 5 249 11 781 8 815 10 005 4 889 3 500 4 118
Årets resultat 23 818 4 793 1 182 4 190 8 158 6 696 6 823 3 732 2 592 2 985
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 240 30 730 32 828 30 655 31 331 31 819 33 157 25 260 29 139 28 384
Omsättningstillgångar 80 673 67 713 61 852 54 795 59 247 44 402 37 253 32 418 32 031 29 743
Tillgångar 94 913 98 443 94 681 85 450 90 578 76 220 70 411 57 678 61 170 58 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 926 17 134 14 233 17 291 20 097 16 363 14 067 10 046 8 264 7 041
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 017 4 048 4 224 3 712 3 642 3 156 3 046 2 326 2 070 1 942
Långfristiga skulder 20 400 36 054 35 743 31 718 33 009 27 763 27 075 23 976 27 421 27 463
Kortfristiga skulder 36 570 41 207 40 481 32 729 33 831 28 938 26 223 21 331 23 415 21 682
Skulder och eget kapital 94 913 98 443 94 681 85 450 90 578 76 220 70 411 57 678 61 170 58 127
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 2 441 2 167 2 227 2 119 1 875 1 795 1 625 2 755 2 537 2 528
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 164 669 172 937 177 924 168 307 154 457 139 981 174 533 93 931 85 758 73 004
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 71 732 74 703 80 098 74 125 67 559 53 697 73 863 39 135 37 142 31 331
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 359 793 352 865 361 326 343 999 328 501 293 731 375 749 200 999 183 111 160 359
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 342 446 368 384 385 341 312 266 247 223
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 002 768 967 888 833 853 1 200 749 740 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 700 565 707 643 593 598 818 531 520 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 772 12 189 5 670 9 278 16 069 12 888 15 080 8 070 6 584 7 197
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,05% -3,78% 4,36% 6,38% 10,26% -22,36% 87,85% 9,08% 14,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,16% 7,99% 2,13% 6,46% 13,34% 12,01% 14,98% 9,45% 6,90% 8,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,63% 2,30% 0,57% 1,62% 3,77% 3,15% 2,82% 2,73% 2,31% 3,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,92% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,87% 7,74% 6,00% 6,47% 7,93% 5,32% 2,95% 5,56% 4,71% 5,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,80% 17,40% 15,03% 20,24% 22,19% 21,47% 19,98% 17,42% 13,51% 12,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,52% 163,29% 151,45% 166,13% 173,61% 153,13% 142,06% 151,98% 136,80% 137,18%

Bolagets redovisning

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 282 1 766 1 668 1 668 1 668 1 524 2 291 1 529 1 906 2 094
Övrig omsättning 11 648 0 0 0 0 572 0 1 026 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 795 -4 414 -359 -388 -5 291 -551 -4 503 -38 50 958
Resultat efter finansnetto 9 620 6 270 438 3 228 5 809 6 184 6 276 3 062 1 913 2 938
Årets resultat 9 144 6 308 512 4 717 6 747 6 222 6 631 3 121 1 972 2 997
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 139 22 954 23 472 24 990 25 507 26 025 26 543 26 284 30 515 30 735
Omsättningstillgångar 33 967 30 727 26 962 23 184 26 948 22 050 16 321 9 548 7 458 6 863
Tillgångar 41 106 53 681 50 434 48 174 52 456 48 075 42 864 35 832 37 974 37 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 721 15 627 11 212 14 975 17 254 14 931 13 109 9 280 8 109 7 542
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 1 243 1 280 1 354 1 393 1 431 1 469 1 824 1 883 1 942
Långfristiga skulder 20 400 36 054 35 743 31 718 33 009 27 763 27 075 23 976 27 421 27 463
Kortfristiga skulder 1 986 757 2 198 127 800 3 950 1 211 752 560 651
Skulder och eget kapital 41 106 53 681 50 434 48 174 52 456 48 075 42 864 35 832 37 974 37 598
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - - 0 0 720 0
Utdelning till aktieägare 8 470 6 050 0 4 275 7 920 5 800 6 840 3 600 2 160 2 140
Omsättning 11 930 1 766 1 668 1 668 1 668 2 096 2 291 2 555 1 906 2 094
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 143 -3 896 159 130 -4 773 -33 -3 714 578 739 1 635
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,03% 5,88% 0,00% 0,00% 9,45% -33,48% 49,84% -19,78% -8,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,83% 12,27% 1,27% 7,08% 11,42% 13,42% 15,51% 9,80% 6,57% 9,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3 473,40% 372,93% 38,43% 204,56% 359,05% 423,23% 290,14% 229,76% 130,80% 174,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11 340,78% 1 697,06% 1 484,65% 1 382,31% 1 567,63% 1 187,66% 659,54% 575,28% 361,91% 296,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,54% 29,11% 22,23% 31,09% 32,89% 31,06% 30,58% 25,90% 21,35% 20,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 710,32% 4 059,05% 1 226,66% 18 255,12% 3 368,50% 558,23% 1 347,73% 1 269,68% 1 331,79% 1 054,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!