Visa allt om Hotel Posthuset AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 169 665 141 102 335 608 318 676 315 505 321 439 301 267 274 286 282 748 275 615
Övrig omsättning 2 206 10 836 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -22 321 -42 208 31 886 32 635 36 982 21 473 12 883 394 -1 273 -7 770
Resultat efter finansnetto -22 764 -42 270 31 824 32 555 36 789 21 364 8 420 -2 738 -7 567 -10 080
Årets resultat -16 347 -8 312 14 276 -1 475 -341 -971 -222 769 -1 107 -17 349
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 795 26 435 33 638 32 139 17 960 21 662 36 603 54 612 76 099 100 342
Omsättningstillgångar 74 554 75 532 53 313 71 658 99 914 79 765 58 116 38 838 118 495 155 638
Tillgångar 101 349 101 968 86 951 103 798 117 874 101 427 94 719 93 450 194 595 255 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 072 43 419 17 030 955 2 430 2 771 3 741 3 964 195 102
Obeskattade reserver 6 776 7 178 15 775 2 405 7 888 13 017 5 117 5 170 13 200 13 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 468 0 0 0 0 0 0 0 117 293 121 865
Kortfristiga skulder 43 033 51 371 54 145 100 438 107 556 85 639 85 861 84 317 63 907 120 813
Skulder och eget kapital 101 349 101 968 86 951 103 798 117 874 101 427 94 719 93 450 194 595 255 980
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 128 1 066 1 009 975 1 134 1 300 1 297 1 135 844 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 38 072 52 621 72 577 68 244 68 482 71 789 46 699 45 511 66 531 72 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 595 19 802 27 180 27 124 27 977 26 187 22 391 21 602 22 509 24 359
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 171 871 151 938 335 608 318 676 315 505 321 439 301 267 274 286 282 748 275 615
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 147 171 267 255 211 243 187 214 226 237
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 154 825 1 257 1 250 1 495 1 323 1 611 1 282 1 251 1 163
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 390 374 409 401 483 412 509 423 411 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 513 -32 869 39 276 42 194 44 992 39 097 31 788 27 048 24 257 16 238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,24% -57,96% 5,31% 1,01% -1,85% 6,70% 9,84% -2,99% 2,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,99% -41,32% 36,77% 31,52% 31,41% 21,22% 13,65% 0,60% -0,42% -2,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,13% -29,86% 9,53% 10,27% 11,74% 6,69% 4,29% 0,21% -0,29% -2,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,24% 88,58% 89,46% 89,62% 89,88% 90,11% 89,17% 88,62% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,58% 17,12% -0,25% -9,03% -2,42% -1,83% -9,21% -16,58% 19,31% 12,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,93% 48,07% 33,74% 2,73% 7,28% 12,74% 8,16% 8,56% 5,39% 3,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,75% 141,48% 88,76% 67,37% 89,08% 89,32% 63,88% 42,92% 181,42% 126,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!