Visa allt om Lysekils Stadshus AB
Visa allt om Lysekils Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 293 992 281 063 265 103 257 207 256 382 258 189 247 811 243 110 240 652 204 774
Övrig omsättning 5 580 28 927 9 441 28 993 5 011 5 631 5 705 8 061 5 467 4 655
Rörelseresultat (EBIT) 48 267 47 277 36 104 60 947 28 324 41 119 36 025 25 051 25 750 38 501
Resultat efter finansnetto 21 660 20 075 8 848 30 397 1 383 13 388 9 629 5 805 7 223 7 346
Årets resultat 18 284 18 054 8 708 24 314 1 689 14 377 7 525 3 638 7 026 5 414
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 995 661 967 954 969 442 987 452 977 629 946 496 892 735 844 178 835 418 769 429
Omsättningstillgångar 58 808 71 032 72 437 81 063 64 350 61 733 53 833 54 491 55 701 52 685
Tillgångar 1 054 469 1 038 986 1 041 879 1 068 515 1 041 979 1 008 229 946 568 898 669 891 119 822 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 920 117 637 99 582 81 474 51 358 51 066 29 689 22 164 12 525 5 499
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 28 592 25 231 23 252 23 159 18 304 18 927 19 907 17 722 16 776 16 659
Långfristiga skulder 812 560 812 785 860 860 896 189 911 164 869 164 814 164 786 247 788 163 741 357
Kortfristiga skulder 77 397 83 333 58 185 67 693 61 153 69 072 82 808 72 536 73 655 58 599
Skulder och eget kapital 1 054 469 1 038 986 1 041 879 1 068 515 1 041 979 1 008 229 946 568 898 669 891 119 822 114
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 868 3 868 3 708 3 424 3 385 3 012 3 123 3 180 3 092 1 997
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 45 812 43 515 43 102 38 881 38 067 38 943 36 247 37 218 36 298 23 912
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 20 189 19 076 19 239 16 951 16 686 16 934 17 482 16 422 15 111 11 330
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 299 572 309 990 274 544 286 200 261 393 263 820 253 516 251 171 246 119 209 429
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 111 110 110 102 109 111 109 117 120 81
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 649 2 555 2 410 2 522 2 352 2 326 2 274 2 078 2 005 2 528
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 663 634 618 588 554 550 546 510 469 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 96 336 117 281 83 874 108 615 74 655 84 767 77 956 65 170 63 125 69 743
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,60% 6,02% 3,07% 0,32% -0,70% 4,19% 1,93% 1,02% 17,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,65% 4,56% 3,54% 5,74% 2,76% 4,14% 3,88% 2,82% 2,93% 4,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,67% 16,87% 13,90% 23,84% 11,24% 16,17% 14,82% 10,43% 10,84% 19,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,40% 100,00% 71,38% 72,28% 94,39% 94,48% 72,60% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,32% -4,38% 5,38% 5,20% 1,25% -2,84% -11,69% -7,42% -7,46% -2,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,89% 11,32% 9,56% 7,62% 4,93% 5,06% 3,14% 2,47% 1,41% 0,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,48% 84,83% 123,81% 119,29% 104,78% 88,73% 64,54% 74,78% 75,31% 89,44%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 170 310 225 272 110 55 290 266 262 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -568 -927 -1 276 -1 366 -1 123 -1 122 -736 -1 425 -1 609 -12
Resultat efter finansnetto -3 986 37 -11 -5 226 1 973 -1 444 1 511 52 2 419 0
Årets resultat 614 37 -11 161 1 533 -1 444 1 511 52 2 449 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 235 127 235 117 935 117 935 117 935 117 935 117 035 117 035 117 035 117 035
Omsättningstillgångar 4 673 4 361 14 428 5 799 7 513 11 570 10 423 8 888 8 767 4 441
Tillgångar 131 908 131 596 132 363 123 734 125 448 129 505 127 458 125 923 125 802 121 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 813 16 199 16 162 6 773 6 612 8 139 2 583 1 071 2 619 85
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 110 660 110 660 110 660 110 660 116 735 116 735 116 735 116 735 116 735 116 735
Kortfristiga skulder 4 435 4 737 5 541 6 301 2 101 4 631 8 140 8 116 6 448 4 656
Skulder och eget kapital 131 908 131 596 132 363 123 734 125 448 129 505 127 458 125 923 125 802 121 476
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0
Omsättning 170 310 225 272 110 55 290 266 262 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -568 -927 -1 276 -1 366 -1 123 -1 122 -736 -1 425 -1 609 -12
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,16% 37,78% -17,28% 147,27% 100,00% -81,03% 9,02% 1,53% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,38% 2,64% 2,72% -1,02% 4,88% 2,25% 3,75% 1,86% 2,77% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -298,24% 1 119,35% 1 598,67% -462,50% 5 567,27% 5 305,45% 1 647,59% 880,45% 1 330,15% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 140,00% -121,29% 3 949,78% -184,56% 4 920,00% 12 616,36% 787,24% 290,23% 885,11% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,75% 12,31% 12,21% 5,47% 5,27% 6,28% 2,03% 0,85% 2,08% 0,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,37% 92,06% 260,39% 92,03% 357,59% 249,84% 128,05% 109,51% 135,96% 95,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...