Visa allt om KvalitetsBygg R AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 645 581 477 207 389 877 283 265 183 280 107 670 74 267 64 532 77 277 71 460
Övrig omsättning 495 8 945 2 714 1 716 703 191 268 160 739 10
Rörelseresultat (EBIT) 18 845 18 850 11 199 5 531 4 436 4 703 4 399 201 4 732 3 556
Resultat efter finansnetto 22 153 19 192 11 333 5 613 4 208 4 607 4 343 149 4 722 3 546
Årets resultat 5 146 10 970 8 040 4 328 3 927 3 561 2 588 103 2 950 1 979
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 257 34 236 13 304 7 957 7 395 6 104 6 286 53 76 186
Omsättningstillgångar 246 884 100 997 81 117 72 779 43 653 23 622 20 580 14 986 21 188 17 543
Tillgångar 300 141 135 233 94 421 80 736 51 048 29 726 26 866 15 039 21 264 17 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 842 33 696 22 726 15 866 12 233 8 706 8 145 5 557 6 454 4 504
Obeskattade reserver 0 0 3 000 2 000 2 000 2 850 2 850 1 850 1 850 850
Avsättningar (tkr) 2 900 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 667 6 667 0 0 3 366 0 0 1 209 0 47
Kortfristiga skulder 251 732 94 470 68 695 62 871 33 450 18 169 15 870 6 423 12 960 12 327
Skulder och eget kapital 300 141 135 233 94 421 80 736 51 048 29 726 26 866 15 039 21 264 17 728
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 102 361 811 - - - - 1 260 1 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 728 20 229 18 379 15 060 - - 7 760 5 172 3 037 2 589
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 299 8 006 8 077 6 848 0 - 2 530 1 628 1 385 1 162
Utdelning till aktieägare 0 0 0 860 0 0 3 000 0 1 000 1 000
Omsättning 646 076 486 152 392 591 284 981 183 983 107 861 74 535 64 692 78 016 71 470
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 50 48 40 36 29 19 15 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 181 9 544 8 122 7 082 5 091 3 713 3 909 4 302 6 440 7 940
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 706 600 602 594 540 453 573 491 507 562
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 116 19 157 11 388 5 634 4 494 4 717 4 404 236 4 841 3 654
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,28% 22,40% 37,64% 54,55% 70,22% 44,98% 15,09% -16,49% 8,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,73% 14,45% 12,10% 7,14% 8,71% 15,83% 16,43% 1,36% 22,47% 20,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,59% 4,09% 2,93% 2,03% 2,43% 4,37% 5,94% 0,32% 6,18% 4,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,33% 13,23% 14,88% 15,01% 21,02% 27,82% 31,89% 20,41% 19,01% 17,98%
Rörelsekapital/omsättning -0,75% 1,37% 3,19% 3,50% 5,57% 5,06% 6,34% 13,27% 10,65% 7,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,94% 24,92% 26,55% 21,58% 27,02% 36,77% 38,59% 46,55% 37,14% 28,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,25% 106,50% 118,08% 115,76% 129,97% 130,01% 129,68% 233,32% 163,49% 142,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!