Visa allt om West Park Management Services Nordic AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-03 * 2021-03 * 2020-03 * 2019-03 * 2018-03 * 2017-03 * 2016-03 * 2015-03 * 2014-03 * 2013-03 *
Nettoomsättning 155 531 128 173 123 256 111 851 101 167 55 449 39 650 39 594 51 310 49 505
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 11 546 11 590 8 008 6 520 6 407 3 489 2 841 3 865 3 499 3 242
Resultat efter finansnetto 10 647 8 907 8 108 7 320 6 623 3 069 2 768 3 818 3 517 3 259
Årets resultat 7 732 6 419 4 911 4 866 4 546 2 040 1 864 2 796 3 508 1 287
Balansräkningar (tkr)
2022-03 * 2021-03 * 2020-03 * 2019-03 * 2018-03 * 2017-03 * 2016-03 * 2015-03 * 2014-03 * 2013-03 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 765 5 068 7 068 11 292 7 456 1 487 1 384 864 1 396 986
Omsättningstillgångar 181 538 73 583 64 078 52 999 39 358 23 402 28 912 46 906 20 724 16 585
Tillgångar 186 304 78 651 71 157 64 291 46 824 24 898 30 296 47 770 22 120 17 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 303 24 347 19 357 13 590 8 629 3 775 10 895 9 095 6 067 2 390
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 136
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 154 001 54 314 51 789 50 701 38 196 21 114 19 392 38 665 16 044 14 029
Skulder och eget kapital 186 304 78 651 71 157 64 291 46 824 24 898 30 296 47 770 22 120 17 563
Löner & utdelning (tkr)
2022-03 *
2021-03 *
2020-03 *
2019-03 *
2018-03 *
2017-03 *
2016-03 *
2015-03 *
2014-03 *
2013-03 *
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 68 162 56 986 52 420 52 011 44 233 24 517 17 141 18 701 21 852 20 863
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociala kostnader 22 659 19 658 20 497 16 751 15 848 8 855 6 937 11 027 6 693 6 626
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 9 225 0 0 0
Omsättning 155 531 128 173 123 256 111 851 101 167 55 449 39 650 39 594 51 310 49 505
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 34 31 24 31 24 17 16 17 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 574 3 770 3 976 4 660 3 263 2 310 2 332 2 475 3 018 2 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 716 2 275 2 363 2 930 1 995 1 393 1 427 1 866 1 764 1 567
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 701 16 064 14 258 11 033 9 235 4 490 3 579 4 868 3 982 3 952
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,34% 3,99% 10,20% 10,56% 82,45% 39,85% 0,14% -22,83% 3,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,20% 14,74% 11,44% 11,39% 14,19% 14,66% 9,38% 8,09% 15,90% 18,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,42% 9,04% 6,60% 6,55% 6,57% 6,58% 7,17% 9,76% 6,85% 6,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,71% 15,03% 9,97% 2,05% 1,15% 4,13% 24,01% 20,81% 9,12% 5,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,34% 30,96% 27,20% 21,14% 18,43% 15,16% 35,96% 19,04% 27,43% 18,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,88% 135,48% 123,73% 104,53% 103,04% 110,84% 149,09% 121,31% 129,17% 118,22%

* 2022-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2021-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2020-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2019-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2018-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2017-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2016-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2015-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2014-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2013-03 : Bokslutet har räknats om från euro

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!