Visa allt om Hyresbostäder Ripagatan AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 1 804 1 779 1 763 1 145 1 676 1 591 1 513 1 464 1 726 1 961
Övrig omsättning 0 0 0 0 3 1 313 2 1 139 1 541 0
Rörelseresultat (EBIT) 199 671 863 278 424 1 719 255 1 569 1 662 688
Resultat efter finansnetto -23 443 630 -38 299 1 594 120 1 290 1 152 43
Årets resultat 159 164 171 20 233 462 93 560 428 29
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 700 17 822 18 412 19 010 11 435 11 443 12 199 11 826 12 585 21 862
Omsättningstillgångar 1 255 1 361 1 295 593 753 1 447 594 861 921 473
Tillgångar 18 955 19 183 19 707 19 603 12 188 12 891 12 793 12 687 13 507 22 336
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 382 387 391 220 2 100 1 867 1 405 1 312 752 324
Obeskattade reserver 384 317 249 176 241 241 241 241 670 670
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 324 17 681 18 056 18 281 9 594 10 458 10 777 10 637 11 616 20 617
Kortfristiga skulder 864 798 1 011 925 253 324 369 497 469 725
Skulder och eget kapital 18 955 19 183 19 707 19 603 12 188 12 891 12 793 12 687 13 507 22 336
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - 140 84 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - - - - 104 40
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - - - 44 26 33 13
Utdelning till aktieägare 158 163 168 0 1 900 0 0 0 0 0
Omsättning 1 804 1 779 1 763 1 145 1 679 2 904 1 515 2 603 3 267 1 961
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 676 796 757 732 863 981
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 289 129 92 55 69 27
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 450 926 1 121 453 679 1 972 505 1 818 2 014 1 098
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,41% 0,91% 53,97% - 5,34% 5,16% 3,35% -15,18% -11,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,05% 3,50% 4,38% 1,42% 3,48% 13,34% 1,99% 12,37% 12,33% 3,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,03% 37,72% 48,95% 24,28% 25,30% 108,11% 16,85% 107,24% 96,52% 35,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,67% 31,65% 16,11% -29,00% 29,83% 70,58% 14,87% 24,86% 26,19% -12,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,60% 3,31% 2,97% 1,82% 18,77% 15,94% 12,45% 11,82% 9,44% 3,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,25% 170,55% 128,09% 64,11% 297,63% 446,60% 160,98% 173,24% 196,38% 65,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!