Visa allt om DTK Greenhouse AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12
Nettoomsättning 1 914 2 435 1 586 1 661 1 221 4 728 1 698 781 - 1 608
Övrig omsättning 0 5 0 10 0 0 0 0 - 0
Rörelseresultat (EBIT) 195 58 60 118 42 359 597 57 - 56
Resultat efter finansnetto 190 53 54 116 36 357 595 58 - 56
Årets resultat 148 38 158 87 21 277 342 43 - 37
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 84 149 345 202 231 156 97 138 - 0
Omsättningstillgångar 864 822 577 928 689 859 1 103 726 - 804
Tillgångar 948 971 922 1 130 920 1 015 1 200 864 - 804
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 696 748 711 753 665 644 617 355 - 476
Obeskattade reserver 0 0 0 152 152 152 152 0 - 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Kortfristiga skulder 252 222 211 225 103 218 431 509 - 328
Skulder och eget kapital 948 971 922 1 130 920 1 015 1 200 864 - 804
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 *
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 31 383 412 291 232 136 51 178 - 326
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 97 120 129 91 73 41 16 56 - 106
Utdelning till aktieägare 200 200 0 200 100 0 250 80 - 50
Omsättning 1 914 2 440 1 586 1 671 1 221 4 728 1 698 781 - 1 608
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 914 2 435 1 586 1 661 1 221 4 728 1 698 781 - 1 608
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 514 562 388 327 186 86 247 - 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 261 124 126 142 151 400 638 98 - 56
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,40% 53,53% -4,52% 36,04% -74,18% 178,45% 117,41% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,57% 5,97% 6,51% 10,44% 4,57% 35,37% 49,75% 6,71% - 7,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,19% 2,38% 3,78% 7,10% 3,44% 7,59% 35,16% 7,43% - 3,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,61% 46,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,61% 66,97% - 58,33%
Rörelsekapital/omsättning 31,97% 24,64% 23,08% 42,32% 47,99% 13,56% 39,58% 27,78% - 29,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,42% 77,03% 77,11% 77,13% 85,17% 75,13% 61,30% 41,09% - 59,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 342,86% 370,27% 273,46% 412,44% 668,93% 394,04% 255,92% 142,63% - 245,12%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12 : Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!