Visa allt om Kirunahälsan AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 51 149 12 867 12 677 12 501 12 722 12 491 12 191 8 634 6 765 5 923
Övrig omsättning 136 376 234 668 0 0 0 18 102 106
Rörelseresultat (EBIT) 19 674 406 983 1 033 1 251 738 1 147 828 613 831
Resultat efter finansnetto 19 674 402 1 025 1 028 1 247 734 1 140 817 611 824
Årets resultat 11 543 296 1 288 718 603 974 598 411 782 440
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 818 115 92 966 792 614 374 374 0 0
Omsättningstillgångar 23 420 4 363 4 192 4 310 4 516 4 131 4 039 2 836 2 383 2 139
Tillgångar 24 238 4 477 4 284 5 275 5 309 4 745 4 413 3 210 2 383 2 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 975 432 2 036 1 948 1 229 2 126 1 652 1 154 1 043 561
Obeskattade reserver 5 101 0 0 587 388 0 594 262 0 419
Avsättningar (tkr) 0 0 0 234 686 470 254 224 0 0
Långfristiga skulder 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 158 4 042 2 249 2 506 3 006 2 149 1 913 1 570 1 339 1 159
Skulder och eget kapital 24 238 4 477 4 284 5 275 5 309 4 745 4 413 3 210 2 383 2 139
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 3 664 2 205 1 418 1 018
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 1 328 826 483 356
Utdelning till aktieägare 11 500 0 1 900 1 200 0 1 500 500 100 300 300
Omsättning 51 285 13 243 12 911 13 169 12 722 12 491 12 191 8 652 6 867 6 029
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 11 11 11 11 10 8 6 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 935 1 170 1 152 1 136 1 157 1 249 1 524 1 439 1 691 1 974
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 599 558 576 552 539 588 647 527 516 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 695 433 1 027 1 076 1 294 777 1 177 828 613 832
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 297,52% 1,50% 1,41% -1,74% 1,85% 2,46% 41,20% 27,63% 14,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 81,19% 9,09% 24,04% 19,58% 23,58% 15,57% 25,99% 25,79% 25,77% 38,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,47% 3,16% 8,12% 8,26% 9,84% 5,92% 9,41% 9,59% 9,08% 14,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,79% 2,49% 15,33% 14,43% 11,87% 15,87% 17,44% 14,66% 15,43% 16,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,82% 9,65% 47,53% 45,61% 28,85% 44,81% 47,93% 42,32% 43,77% 40,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 327,19% 107,94% 186,39% 171,99% 150,23% 192,23% 211,13% 180,64% 177,97% 184,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!