Visa allt om Söderberg & Partners Insurance Consulting AB
Visa allt om Söderberg & Partners Insurance Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 1 100 661 1 013 813 897 140 682 467 230 804 63 779 61 280 53 516 28 165
Övrig omsättning - 85 258 86 467 115 136 94 701 2 605 30 011 7 135 13 957 1 725
Rörelseresultat (EBIT) -265 41 986 32 172 15 794 3 062 -1 741 16 615 -5 630 -16 593 -22 679
Resultat efter finansnetto 118 130 42 096 32 327 16 496 3 777 11 877 16 615 -5 630 -13 772 -22 679
Årets resultat 118 130 10 369 3 146 11 739 517 -30 602 16 615 -5 630 -13 772 -22 680
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 142 596 18 735 34 011 47 810 65 013 76 334 132 369 48 847 49 156 56 819
Omsättningstillgångar 67 574 498 351 408 298 365 040 361 758 124 666 14 818 26 149 18 138 0
Tillgångar 3 210 170 517 086 442 309 412 850 426 771 201 000 147 187 74 996 67 294 56 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 771 194 125 131 114 761 111 615 99 876 99 359 127 705 15 863 14 589 18 361
Obeskattade reserver 0 11 812 8 794 14 032 13 076 10 600 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 157 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 281 743 380 143 318 754 287 203 313 819 91 041 19 482 59 133 52 705 38 458
Skulder och eget kapital 3 210 170 517 086 442 309 412 850 426 771 201 000 147 187 74 996 67 294 56 819
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 3 056 6 723 5 718 7 261 11 260 1 662 1 171 2 123 2 147
Varav tantiem till styrelse & VD - 816 4 682 2 378 2 894 3 101 - - - -
Löner till övriga anställda - 65 571 64 106 56 373 54 991 44 638 9 052 7 787 16 732 16 499
Varav resultatlön till övriga anställda - 6 886 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 30 801 30 103 25 508 26 317 21 290 4 045 4 372 8 468 7 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 1 185 919 1 100 280 1 012 276 777 168 233 409 93 790 68 415 67 473 29 890
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 150 139 147 150 126 133 21 20 31 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 7 918 6 897 5 981 5 416 1 735 3 037 3 064 1 726 1 043
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 802 765 688 768 618 703 - - 960
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -265 63 880 52 376 36 734 22 639 14 541 16 883 -5 028 -15 884 -22 389
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 8,57% 13,00% 31,46% 195,69% 261,88% 4,08% 14,51% 90,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 8,16% 7,32% 4,05% 0,94% 5,95% 11,29% -7,51% -20,47% -39,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 3,83% 3,19% 1,86% 0,59% 5,18% 26,05% -9,19% -25,73% -80,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 10,74% 8,83% 8,68% 7,02% 14,57% -7,31% -53,83% -64,59% -136,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,33% 25,98% 27,50% 29,69% 25,79% 53,32% 86,76% 21,15% 21,68% 32,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,98% 131,10% 128,09% 127,10% 115,28% 136,93% 76,06% 44,22% 34,41% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...