Visa allt om Rekarne Plaza AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 16 226 24 238 18 664 18 870 17 353 16 913 14 958 15 375 14 730 17 144
Övrig omsättning 1 104 1 545 49 48 48 25 53 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -137 1 285 1 446 1 640 772 737 -420 219 -61 1 099
Resultat efter finansnetto -143 1 282 1 423 1 623 760 720 -456 110 -284 596
Årets resultat -28 665 580 743 129 655 -456 109 -284 416
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 079 2 930 3 499 2 550 912 1 148 1 125 1 355 2 309 3 353
Omsättningstillgångar 4 814 3 619 2 920 2 847 2 127 2 304 1 562 1 812 1 408 1 833
Tillgångar 7 893 6 549 6 419 5 397 3 039 3 452 2 687 3 167 3 718 5 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 679 1 707 1 042 1 112 369 890 235 691 102 516
Obeskattade reserver 2 251 2 367 1 934 1 256 589 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 333 43 36 464 357 1 000 1 720
Kortfristiga skulder 3 963 2 475 3 444 2 697 2 038 2 527 1 988 2 119 2 616 2 949
Skulder och eget kapital 7 893 6 549 6 419 5 397 3 039 3 452 2 687 3 167 3 718 5 185
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 439 2 294 2 271 2 558 2 686
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - 1 005 818 833 842 901
Utdelning till aktieägare 0 0 0 650 0 0 0 0 0 300
Omsättning 17 330 25 783 18 713 18 918 17 401 16 938 15 011 15 375 14 730 17 144
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 15 14 10 8 8 8 7 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 954 1 616 1 333 1 887 2 169 2 114 1 870 2 196 1 637 1 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 386 596 376 431 440 433 391 445 379 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 453 2 209 1 952 2 009 1 093 1 032 48 1 298 1 039 2 278
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,06% 29,86% -1,09% 8,74% 2,60% 13,07% -2,71% 4,38% -14,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,74% 19,62% 22,53% 30,39% 25,40% 21,55% -15,59% 6,92% -1,51% 17,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,84% 5,30% 7,75% 8,69% 4,45% 4,40% -2,80% 1,42% -0,38% 5,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,07% 88,47% 87,76% 89,06% 88,92% 85,69% 84,28% 88,23% 88,19% 88,91%
Rörelsekapital/omsättning 5,24% 4,72% -2,81% 0,79% 0,51% -1,32% -2,85% -2,00% -8,20% -6,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,52% 54,26% 39,73% 38,76% 27,26% 25,78% 8,75% 21,82% 2,74% 9,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,30% 142,83% 81,39% 99,78% 95,78% 84,37% 72,38% 80,51% 49,69% 61,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!