Visa allt om Tingvalla Mark AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 82 833 58 444 68 215 67 076 59 630 43 738 54 401 38 465 49 599 34 296
Övrig omsättning 0 2 060 715 841 335 338 75 404 22 124
Rörelseresultat (EBIT) 6 019 17 322 8 995 11 422 7 357 7 561 4 535 3 888 7 664 4 772
Resultat efter finansnetto 5 785 16 853 8 858 11 267 7 251 7 511 4 441 3 771 7 568 4 721
Årets resultat -145 -103 6 272 8 426 3 915 4 966 4 168 3 326 4 047 2 593
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 046 7 007 5 521 5 596 4 520 3 393 4 036 4 628 4 408 2 919
Omsättningstillgångar 25 856 37 036 22 994 23 444 19 439 20 045 17 789 16 359 15 561 14 713
Tillgångar 35 902 44 043 28 514 29 040 23 959 23 439 21 824 20 987 19 968 17 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 170 315 6 417 8 735 4 209 5 394 4 329 3 461 6 035 4 488
Obeskattade reserver 4 285 5 685 6 545 5 695 5 695 4 010 2 610 3 522 4 324 2 298
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 014 2 707 2 770 4 444 4 611 1 638 1 648 3 194 2 153 1 588
Kortfristiga skulder 26 433 35 337 12 782 10 165 9 444 12 396 13 238 10 810 7 457 9 257
Skulder och eget kapital 35 902 44 043 28 514 29 040 23 959 23 439 21 824 20 987 19 968 17 632
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 797 3 428 8 972 6 760
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 543 1 735 3 448 2 367
Utdelning till aktieägare 0 0 6 000 8 590 3 900 5 100 3 900 3 300 5 900 2 500
Omsättning 82 833 60 504 68 930 67 917 59 965 44 076 54 476 38 869 49 621 34 420
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 10 12 8 4 6 6 35 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 903 5 313 6 822 5 590 7 454 10 935 9 067 6 411 1 417 1 559
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 005 803 840 554 770 1 056 742 882 357 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 714 19 360 11 084 13 406 9 579 9 620 6 457 5 573 9 078 5 636
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,73% -14,32% 1,70% 12,49% 36,33% -19,60% 41,43% -22,45% 44,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,77% 39,33% 31,55% 39,33% 30,71% 32,26% 20,78% 18,60% 38,38% 27,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,27% 29,64% 13,19% 17,03% 12,34% 17,29% 8,34% 10,15% 15,45% 13,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,00% 53,68% 37,59% 39,49% 36,82% 42,26% 31,65% 43,09% 55,18% 54,46%
Rörelsekapital/omsättning -0,70% 2,91% 14,97% 19,80% 16,76% 17,49% 8,37% 14,43% 16,34% 15,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,78% 10,78% 40,41% 45,38% 36,11% 36,36% 29,16% 29,58% 47,11% 35,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,79% 104,81% 179,89% 230,63% 205,83% 161,71% 134,38% 143,43% 208,68% 158,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!