Visa allt om HSB Gambrinus nr 2 i Halmstad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 4 142 3 999 3 980 3 963 4 394 4 699 4 102 3 617 3 632 3 634
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 871 608 1 588 1 711 1 505 1 665 800 1 127 1 438 1 512
Resultat efter finansnetto 505 212 121 2 722 1 488 1 605 562 833 943 798
Årets resultat 425 283 -508 1 629 972 961 351 516 536 638
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 408 34 387 43 367 46 811 44 578 49 713 50 703 40 877 41 567 42 012
Omsättningstillgångar 7 851 7 417 10 424 8 985 9 874 3 411 1 934 2 487 2 617 2 044
Tillgångar 41 259 41 805 53 791 55 796 54 451 53 124 52 637 43 364 44 185 44 056
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 548 5 123 4 841 5 349 3 676 2 704 1 742 1 392 876 340
Obeskattade reserver 4 709 4 744 4 899 4 929 4 298 4 058 3 687 3 577 3 406 3 202
Avsättningar (tkr) 587 604 622 640 702 720 739 758 777 755
Långfristiga skulder 28 693 29 710 30 726 27 792 28 609 38 213 39 314 31 058 31 824 32 641
Kortfristiga skulder 1 722 1 623 12 704 17 086 17 166 7 429 7 154 6 580 7 301 7 118
Skulder och eget kapital 41 259 41 805 53 791 55 796 54 451 53 124 52 637 43 364 44 185 44 056
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 142 3 999 3 980 3 963 4 394 4 699 4 102 3 617 3 632 3 634
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 850 1 587 2 567 2 674 2 468 2 911 1 924 2 086 2 397 2 471
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,58% 0,48% 0,43% -9,81% -6,49% 14,55% 13,41% -0,41% -0,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,11% 1,45% 0,79% 5,21% 3,16% 3,61% 2,00% 3,24% 3,88% 4,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,03% 15,20% 10,70% 73,35% 39,19% 40,86% 25,67% 38,82% 47,25% 49,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 147,97% 144,89% -57,29% -204,42% -165,95% -85,51% -127,25% -113,16% -128,96% -139,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,35% 21,11% 16,10% 16,48% 12,91% 11,05% 8,77% 9,64% 8,00% 6,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 455,92% 456,99% 82,05% 52,59% 57,52% 45,91% 27,03% 37,80% 35,84% 28,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!