Visa allt om ELTT Eltjänst Elteknik AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 40 666 34 034 34 444 35 308 33 366 32 890 29 067 27 892 24 712 22 965
Övrig omsättning 319 527 24 0 48 128 0 31 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 367 2 381 691 442 1 200 283 -255 161 851 515
Resultat efter finansnetto 2 268 2 274 510 237 1 017 66 -398 3 725 416
Årets resultat 1 351 1 333 251 351 594 153 -22 0 466 133
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 2 497 2 574 2 625 2 662 4 213 991 863 961 1 027
Omsättningstillgångar 15 103 11 930 13 206 10 615 10 371 12 089 8 580 8 865 9 253 8 083
Tillgångar 15 220 14 427 15 781 13 240 13 034 16 303 9 571 9 728 10 214 9 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 260 3 158 1 825 1 574 1 223 629 656 1 008 1 158 842
Obeskattade reserver 1 983 1 431 876 716 545 227 0 389 508 394
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 887 1 330 3 729 3 132 3 372 3 808 3 253 3 049 4 004 3 675
Kortfristiga skulder 9 090 8 507 9 351 7 817 7 894 11 638 5 663 5 283 4 544 4 199
Skulder och eget kapital 15 220 14 427 15 781 13 240 13 034 16 303 9 571 9 728 10 214 9 109
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 1 750 1 620
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 10 442 10 048 6 383 5 690
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 0 4 120 3 351 2 834 2 595
Utdelning till aktieägare 2 350 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 985 34 561 34 468 35 308 33 414 33 018 29 067 27 923 24 712 22 965
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 29 29 29 29 29 28 27 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 402 1 174 1 188 1 218 1 151 1 134 1 038 1 033 1 236 1 209
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 537 549 572 547 515 517 496 557 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 431 2 458 774 541 1 301 372 -155 259 1 029 714
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,49% -1,19% -2,45% 5,82% 1,45% 13,15% 4,21% 12,87% 7,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,57% 16,52% 4,40% 3,36% 9,29% 1,77% -2,63% 1,67% 8,35% 6,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,83% 7,00% 2,01% 1,26% 3,63% 0,88% -0,87% 0,58% 3,45% 2,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,44% 64,04% 63,40% 61,34% 62,73% 57,02% 61,22% 62,20% 63,43% 61,16%
Rörelsekapital/omsättning 14,79% 10,06% 11,19% 7,92% 7,42% 1,37% 10,04% 12,84% 19,06% 16,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,58% 29,63% 15,89% 16,11% 12,64% 4,94% 6,85% 13,48% 15,22% 12,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,85% 106,89% 114,26% 94,08% 95,59% 82,20% 107,19% 106,87% 141,66% 135,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!