Visa allt om Entreprenad o Trading i Karlshamn AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 706 420 1 274 1 280 1 230 1 281 1 228 1 316 1 451 1 392
Övrig omsättning 295 191 479 17 180 0 64 45 65 219
Rörelseresultat (EBIT) 464 126 597 178 116 -49 -71 57 1 351
Resultat efter finansnetto 461 115 574 180 108 -70 -94 79 -53 327
Årets resultat 311 90 152 7 84 24 4 108 37 100
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 798 736 2 131 677 999 1 300 1 343 1 785 2 192 2 059
Omsättningstillgångar 952 868 585 441 370 353 477 469 349 898
Tillgångar 1 750 1 604 2 717 1 118 1 369 1 652 1 820 2 253 2 542 2 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 549 438 548 597 590 706 682 678 570 533
Obeskattade reserver 790 720 720 340 170 170 270 370 400 502
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 278 259 1 139 86 227 383 536 725 1 100 1 517
Kortfristiga skulder 133 188 310 95 382 392 332 480 471 405
Skulder och eget kapital 1 750 1 604 2 717 1 118 1 369 1 652 1 820 2 253 2 542 2 958
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 234 270 341 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 74 86 92 72
Utdelning till aktieägare 400 200 200 200 0 200 0 0 0 0
Omsättning 1 001 611 1 753 1 297 1 410 1 281 1 292 1 361 1 516 1 611
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 420 1 274 1 280 1 230 1 281 1 228 1 316 1 451 1 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 48 145 145 284 284 308 356 434 304
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 655 249 1 021 552 518 357 418 538 455 789
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 68,10% -67,03% -0,47% 4,07% -3,98% 4,32% -6,69% -9,30% 4,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,69% 7,86% 21,97% 16,64% 8,84% -2,97% -3,90% 5,24% 0,04% 11,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 66,15% 30,00% 46,86% 14,53% 9,84% -3,83% -5,78% 8,97% 0,07% 25,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,87% 100,00% 99,61% 92,58% 96,67% 99,14% 98,78% 98,48% 98,90% 99,07%
Rörelsekapital/omsättning 116,01% 161,90% 21,59% 27,03% -0,98% -3,04% 11,81% -0,84% -8,41% 35,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,58% 62,32% 40,84% 77,12% 52,78% 50,76% 49,04% 42,90% 34,70% 30,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 715,79% 461,70% 188,71% 464,21% 96,86% 90,05% 143,67% 97,71% 74,10% 221,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!