Visa allt om Norrbottens Busstrafik AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 71 542 80 781 84 874 83 014 19 649 18 803 18 482 18 793 18 553 18 103
Övrig omsättning 644 623 666 397 93 0 190 0 20 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 296 4 452 8 690 8 320 5 353 2 239 2 647 2 827 2 505 2 743
Resultat efter finansnetto -1 747 4 010 8 294 7 871 5 829 2 277 2 830 2 833 2 488 2 600
Årets resultat 13 3 393 2 412 2 213 3 623 2 833 3 163 3 158 1 972 70
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 666 55 320 28 052 38 275 17 280 12 712 14 512 12 560 11 146 11 946
Omsättningstillgångar 17 576 19 609 24 337 28 217 3 555 3 755 4 328 5 275 4 279 4 333
Tillgångar 61 242 74 929 52 390 66 492 20 834 16 467 18 840 17 835 15 425 16 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 589 6 576 3 183 12 271 12 638 9 016 9 183 7 220 4 061 2 089
Obeskattade reserver 22 190 23 991 24 361 19 191 6 681 5 510 6 885 8 132 9 360 9 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 601 30 333 3 634 20 182 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 862 14 028 21 211 14 848 1 515 1 942 2 772 2 483 2 003 4 789
Skulder och eget kapital 61 242 74 929 52 390 66 492 20 834 16 467 18 840 17 835 15 425 16 279
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 324 - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 847 30 608 - - - - 6 324 5 930 5 932 5 595
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 495 10 129 - - - 0 2 172 1 991 1 909 1 728
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 000 1 200 0 0
Omsättning 72 186 81 404 85 540 83 411 19 742 18 803 18 672 18 793 18 573 18 103
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 70 70 70 18 18 18 20 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 101 1 154 1 212 1 186 1 092 1 045 1 027 940 928 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 583 586 575 547 484 468 476 400 393 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 995 15 736 19 117 18 838 5 706 5 043 5 433 5 621 5 305 5 462
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,44% -4,82% 2,24% 322,48% 4,50% 1,74% -1,65% 1,29% 2,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,12% 5,94% 16,59% 12,51% 28,01% 13,90% 15,07% 15,91% 16,29% 16,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,81% 5,51% 10,24% 10,02% 29,70% 12,17% 15,36% 15,10% 13,54% 15,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,15% 76,75% 76,11% 76,51% 78,84% 76,98% 79,75% 80,22% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,59% 6,91% 3,68% 16,10% 10,38% 9,64% 8,42% 14,86% 12,27% -2,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,22% 33,75% 42,35% 40,97% 85,67% 80,85% 77,25% 76,05% 73,66% 55,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,65% 139,78% 114,74% 190,04% 234,65% 193,36% 156,13% 212,44% 213,63% 90,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!