Visa allt om AU Kross AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 10 768 10 988 14 275 12 773 14 701 20 361 27 797 39 465 31 288 30 752
Övrig omsättning 889 496 2 254 460 471 751 1 180 90 3 046 350
Rörelseresultat (EBIT) 2 088 2 654 4 532 -810 -2 582 -1 236 1 657 8 567 10 375 4 786
Resultat efter finansnetto 2 049 2 592 4 390 -1 048 -2 801 -1 500 1 432 8 363 10 107 4 268
Årets resultat 1 148 779 2 936 39 102 -382 264 2 762 7 919 2 424
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 137 20 598 22 832 23 899 27 019 26 505 29 578 21 718 14 506 12 518
Omsättningstillgångar 6 848 4 034 3 414 3 643 3 012 7 004 5 775 9 083 15 784 10 909
Tillgångar 23 985 24 632 26 247 27 542 30 030 33 510 35 353 30 801 30 290 23 427
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 052 11 904 11 125 8 189 8 150 8 047 8 429 8 164 12 402 5 984
Obeskattade reserver 7 300 6 700 5 100 4 400 5 490 8 693 9 811 8 711 3 939 3 939
Avsättningar (tkr) 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 600 2 383 5 503 9 731 10 327 10 682 8 021 5 208 3 515 5 245
Kortfristiga skulder 2 733 3 346 4 219 4 922 5 763 6 087 9 091 8 717 10 433 8 259
Skulder och eget kapital 23 985 24 632 26 247 27 542 30 030 33 510 35 353 30 801 30 290 23 427
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 050 5 063 4 968 4 868
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 891 1 700 1 761 1 670
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 1 500
Omsättning 11 657 11 484 16 529 13 233 15 172 21 112 28 977 39 555 34 334 31 102
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 3 9 9 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 692 3 663 4 758 4 258 4 900 2 262 3 089 3 036 2 407 2 366
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 650 404 381 1 059 601 501 582 604 580
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 574 4 888 6 694 2 310 689 2 822 6 050 12 919 13 749 9 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,00% -23,03% 11,76% -13,11% -27,80% -26,75% -29,57% 26,13% 1,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,72% 10,77% 17,27% -2,94% -8,60% -3,69% 4,69% 27,83% 34,36% 20,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,42% 24,15% 31,75% -6,33% -17,56% -6,07% 5,96% 21,72% 33,27% 15,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,64% 65,51% 45,12% 31,97% 35,35% 46,92% 42,83% 56,27% 65,27% 58,61%
Rörelsekapital/omsättning 38,22% 6,26% -5,64% -10,01% -18,71% 4,50% -11,93% 0,93% 17,10% 8,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,16% 69,54% 57,54% 42,19% 41,40% 44,25% 45,49% 48,57% 51,09% 37,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 239,15% 106,46% 66,67% 70,24% 52,26% 115,06% 58,46% 104,20% 151,29% 132,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!