Visa allt om Linköpings Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 7 006 000 6 757 000 6 514 000 6 701 000 6 998 000 7 151 000 7 494 000 7 948 000 6 916 000 6 831 000
Övrig omsättning 848 000 246 000 258 000 427 000 226 000 303 000 230 000 293 000 165 000 183 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 552 000 895 000 628 000 829 000 703 000 833 000 694 000 757 000 726 000 744 000
Resultat efter finansnetto 1 249 000 576 000 275 000 395 000 219 000 254 000 160 000 251 000 158 000 82 000
Årets resultat 1 128 000 444 000 223 000 339 000 155 000 542 000 100 000 201 000 52 000 209 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 367 000 23 817 000 22 807 000 21 708 000 21 078 000 20 592 000 20 429 000 20 169 000 19 981 000 19 995 000
Omsättningstillgångar 2 854 000 2 552 000 2 390 000 2 758 000 2 707 000 3 125 000 2 805 000 2 791 000 2 342 000 2 143 000
Tillgångar 28 221 000 26 369 000 25 197 000 24 466 000 23 785 000 23 717 000 23 234 000 22 960 000 22 323 000 22 138 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 355 000 5 415 000 4 869 000 4 629 000 4 447 000 4 375 000 3 927 000 3 824 000 3 623 000 1 843 000
Minoritetsintressen 307 000 14 000 113 000 235 000 235 000 208 000 274 000 229 000 146 000 139 000
Avsättningar (tkr) 2 302 000 2 207 000 2 154 000 2 114 000 2 079 000 2 096 000 2 435 000 2 419 000 2 455 000 2 491 000
Långfristiga skulder 10 590 000 7 899 000 9 214 000 9 485 000 6 630 000 7 865 000 9 661 000 8 424 000 10 928 000 12 516 000
Kortfristiga skulder 8 667 000 10 834 000 8 847 000 8 003 000 10 394 000 9 173 000 6 937 000 8 064 000 5 171 000 5 149 000
Skulder och eget kapital 28 221 000 26 369 000 25 197 000 24 466 000 23 785 000 23 717 000 23 234 000 22 960 000 22 323 000 22 138 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 24 000 26 000 27 000 24 000 23 000 21 000 22 000 21 000 21 000 16 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - 1 000 1 000 -
Löner till övriga anställda 590 000 546 000 534 000 505 000 500 000 501 000 483 000 461 000 446 000 429 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 294 000 281 000 273 000 249 000 264 000 246 000 265 000 237 000 234 000 251 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 854 000 7 003 000 6 772 000 7 128 000 7 224 000 7 454 000 7 724 000 8 241 000 7 081 000 7 014 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 293 784 1 210 1 239 1 234 839 876 1 261 1 225 1 245
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 418 8 619 5 383 5 408 5 671 8 523 8 555 6 303 5 646 5 487
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 731 1 133 716 672 668 955 917 597 599 588
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 904 000 2 111 000 1 943 000 1 980 000 1 813 000 1 893 000 1 768 000 1 796 000 1 752 000 1 736 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,69% 3,73% -2,79% -4,24% -2,14% -4,58% -5,71% 14,92% 1,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,51% 3,45% 2,51% 3,45% 3,04% 3,60% 3,09% 3,32% 3,29% 3,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,21% 13,45% 9,70% 12,61% 10,32% 11,93% 9,57% 9,59% 10,61% 11,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,66% 65,46% 64,09% 60,57% 60,33% 57,89% 53,40% 48,82% 56,02% 55,31%
Rörelsekapital/omsättning -82,97% -122,57% -99,12% -78,27% -109,85% -84,58% -55,14% -66,34% -40,91% -44,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,52% 20,54% 19,32% 18,92% 18,70% 18,45% 16,90% 16,66% 16,23% 8,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,75% 21,13% 24,14% 30,50% 23,05% 31,15% 35,13% 32,29% 41,95% 39,48%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 77 000 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -6 000 -6 000 -5 000 -13 000 -11 000 -11 000 -14 000 -10 000 -5 000
Resultat efter finansnetto 41 000 -18 000 18 000 -53 000 49 000 103 000 67 000 39 000 186 000 -84 000
Årets resultat 419 000 349 000 154 000 133 000 43 000 44 000 63 000 31 000 165 000 -84 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 320 000 11 926 000 11 619 000 11 316 000 10 888 000 10 443 000 10 239 000 10 024 000 9 979 000 9 777 000
Omsättningstillgångar 530 000 441 000 349 000 305 000 340 000 486 000 366 000 314 000 56 000 26 000
Tillgångar 12 850 000 12 367 000 11 968 000 11 621 000 11 228 000 10 929 000 10 605 000 10 338 000 10 035 000 9 803 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 388 000 5 026 000 4 676 000 4 522 000 4 389 000 4 221 000 4 147 000 4 046 000 3 774 000 1 738 000
Obeskattade reserver 50 000 50 000 50 000 57 000 57 000 58 000 0 0 0 40 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 225 000 2 725 000 4 050 000 3 950 000 1 750 000 2 950 000 4 000 000 3 800 000 5 800 000 6 626 000
Kortfristiga skulder 3 187 000 4 566 000 3 192 000 3 092 000 5 032 000 3 700 000 2 458 000 2 492 000 461 000 1 399 000
Skulder och eget kapital 12 850 000 12 367 000 11 968 000 11 621 000 11 228 000 10 929 000 10 605 000 10 338 000 10 035 000 9 803 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 109 000 55 000 0 0 0 84 000 94 000 0 0 0
Omsättning 77 000 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 1 2 2 2 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 000 7 000 3 500 3 500 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 143 4 000 2 000 2 000 1 500 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 -6 000 -6 000 -5 000 -13 000 -11 000 -11 000 -14 000 -10 000 -5 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1 000,00% 0,00% 0,00% - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,26% 0,95% 1,34% 1,09% - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 210,39% 1 685,71% 2 285,71% 1 814,29% - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning -3 450,65% -58 928,57% -40 614,29% -39 814,29% - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,23% 40,96% 39,40% 39,29% 39,49% 39,01% 39,10% 39,14% 37,61% 18,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,63% 9,66% 10,93% 9,86% 6,76% 13,14% 14,89% 12,60% 12,15% 1,86%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...