Visa allt om Corem Timmer AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 14 896 - 15 075 14 532 15 991 14 186 13 965 13 793 14 074 14 905
Övrig omsättning 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 778 - 7 114 6 746 8 442 7 862 7 067 6 389 6 609 5 449
Resultat efter finansnetto 4 442 - 5 556 4 943 6 684 6 323 5 458 4 775 6 611 2 054
Årets resultat -604 - -1 118 -288 293 82 827 279 409 -702
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 178 91 589 93 123 94 817 96 636 96 936 94 021 94 199 89 737 90 848
Omsättningstillgångar 37 309 36 953 32 042 7 908 7 172 11 512 8 187 7 730 31 607 24 319
Tillgångar 127 487 128 542 125 165 102 725 103 808 108 448 102 208 101 929 121 344 115 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 700 1 609 2 728 3 016 2 723 2 641 1 814 1 535 1 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Avsättningar (tkr) 275 259 242 250 335 252 257 0 0 0
Långfristiga skulder 116 985 116 985 111 362 90 000 90 000 101 030 94 796 0 108 330 108 330
Kortfristiga skulder 10 131 10 598 11 952 9 747 10 457 4 443 4 514 100 115 11 479 5 633
Skulder och eget kapital 127 487 128 542 125 165 102 725 103 808 108 448 102 208 101 929 121 344 115 167
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12 *
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 897 - 15 075 14 532 15 991 14 186 13 965 13 793 14 074 14 905
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - - 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 778 - 7 114 6 746 8 442 9 322 7 067 6 389 6 609 7 669
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - 3,74% -9,12% 12,72% 1,58% 1,25% -2,00% -5,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,32% - 6,13% 6,65% 8,21% 7,33% 7,00% 6,35% 5,45% 4,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,50% - 50,87% 47,01% 53,32% 56,01% 51,22% 46,92% 46,98% 37,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 182,45% - 133,27% -12,65% -20,54% 49,83% 26,30% -669,80% 143,02% 125,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,08% 0,54% 1,29% 2,66% 2,91% 2,51% 2,58% 1,78% 1,26% 1,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 368,27% 348,68% 268,09% 81,13% 68,59% 259,10% 181,37% 7,72% 275,35% 431,72%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-12 : Resultaträkning saknas
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!