Visa allt om MVV Information Technology AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 58 429 1 907 4 584 4 181 2 306 3 133 1 705 779 759
Övrig omsättning 206 189 1 847 1 137 1 450 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 529 -2 097 -2 649 -462 1 101 -1 328 513 317 49 102
Resultat efter finansnetto -1 586 -1 110 -2 706 -495 1 056 -1 391 454 308 50 103
Årets resultat -1 586 -1 110 -1 -12 271 -308 0 46 29 57
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 921 8 742 10 364 10 214 10 474 10 581 11 666 10 004 0 101
Omsättningstillgångar 268 167 504 864 2 624 484 760 3 180 385 223
Tillgångar 7 189 8 909 10 868 11 078 13 098 11 065 12 426 13 184 385 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 536 7 122 8 232 8 233 8 245 7 974 8 282 8 282 236 207
Obeskattade reserver 0 0 0 215 698 0 996 2 587 38 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 060 1 400 383 483 583 683 783 883 0 0
Kortfristiga skulder 593 387 2 252 2 146 3 572 2 408 2 364 1 432 111 92
Skulder och eget kapital 7 189 8 909 10 868 11 078 13 098 11 065 12 426 13 184 385 325
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - - - - 440 100 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 - - - - - 181 38 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 264 618 3 754 5 721 5 631 2 306 3 133 1 705 779 759
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 429 1 907 4 584 4 181 2 306 3 133 1 705 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 440 970 939 879 720 638 166 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 93 -475 -1 016 1 186 2 572 47 1 760 962 49 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -86,48% -77,50% -58,40% 9,64% 81,31% -26,40% 83,75% 118,87% 2,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,27% -11,75% -24,37% -4,17% 8,41% -12,00% 4,13% 2,40% 12,73% 31,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2 636,21% -244,06% -138,91% -10,08% 26,33% -57,59% 16,37% 18,59% 6,29% 13,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 2,80% 12,38% 52,23% 73,57% 62,27% 90,65% 77,13% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -560,34% -51,28% -91,66% -27,97% -22,67% -83,43% -51,20% 102,52% 35,17% 17,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,01% 79,94% 75,75% 75,83% 67,11% 72,07% 72,90% 78,12% 69,00% 69,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,19% 43,15% 22,16% 40,03% 72,34% 18,44% 32,15% 222,07% 346,85% 242,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!