Visa allt om Kedde's Schakt & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 19 182 15 670 14 441 11 725 10 350 3 425 2 930 2 698 3 234 3 213
Övrig omsättning -96 85 451 624 488 172 72 0 11 98
Rörelseresultat (EBIT) 1 322 618 1 267 -601 967 159 223 29 57 151
Resultat efter finansnetto 1 203 570 1 219 -651 915 105 221 20 49 140
Årets resultat 952 447 972 -651 708 80 170 15 77 106
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 576 3 337 2 168 2 419 2 621 2 490 170 255 284 343
Omsättningstillgångar 4 957 3 466 3 243 2 736 2 222 1 036 1 050 474 627 761
Tillgångar 13 534 6 803 5 411 5 155 4 844 3 526 1 219 729 910 1 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 770 1 818 1 371 399 1 050 341 416 245 230 303
Obeskattade reserver 150 150 150 0 0 0 0 0 0 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 457 1 571 778 1 142 1 406 1 765 29 63 99 129
Kortfristiga skulder 4 157 3 264 3 112 3 614 2 388 1 420 774 421 581 620
Skulder och eget kapital 13 534 6 803 5 411 5 155 4 844 3 526 1 219 729 910 1 103
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 746 807 918 729
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 293 269 288 251
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 155 0 0 150
Omsättning 19 086 15 755 14 892 12 349 10 838 3 597 3 002 2 698 3 245 3 311
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 10 6 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 476 1 205 1 111 1 173 1 725 1 142 1 465 1 349 1 617 1 607
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 471 443 403 432 473 463 520 541 618 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 018 1 079 1 597 -280 1 270 470 278 88 116 210
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,41% 8,51% 23,16% 13,29% 202,19% 16,89% 8,60% -16,57% 0,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,81% 9,17% 23,49% -11,66% 19,96% 4,54% 18,54% 4,25% 6,26% 13,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,92% 3,98% 8,80% -5,13% 9,34% 4,67% 7,71% 1,15% 1,76% 4,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,74% 49,07% 51,27% 37,15% 38,34% 57,81% 56,72% 65,83% 47,84% 42,83%
Rörelsekapital/omsättning 4,17% 1,29% 0,91% -7,49% -1,60% -11,21% 9,42% 1,96% 1,42% 4,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,33% 28,44% 27,50% 7,74% 21,68% 9,67% 34,13% 33,61% 25,27% 30,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,24% 106,19% 104,21% 75,71% 93,05% 72,96% 135,66% 112,59% 107,92% 122,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!