Visa allt om Jensen & Englund AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 10 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-10 2013-10
Nettoomsättning 70 821 71 803 84 343 55 145 51 916 51 607 40 781 22 561 21 893 14 835
Övrig omsättning 1 455 361 411 171 176 530 543 331 227 59
Rörelseresultat (EBIT) 4 420 4 496 5 046 842 900 894 968 306 -2 090 569
Resultat efter finansnetto 4 392 4 421 4 920 596 648 728 850 238 -2 249 302
Årets resultat 2 507 2 411 2 810 243 278 635 850 238 -2 004 175
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-10 2013-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 227 1 304 489 568 740 720 203 112 160 179
Omsättningstillgångar 27 368 21 960 16 109 21 562 28 109 15 372 13 489 7 052 7 216 7 097
Tillgångar 28 595 23 264 16 598 22 130 28 849 16 092 13 692 7 164 7 376 7 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 184 6 377 3 966 2 795 2 553 2 275 1 640 790 552 917
Obeskattade reserver 4 335 3 150 1 856 553 327 88 0 0 0 245
Avsättningar (tkr) 275 328 310 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 384 661 2 860 4 432 4 204 2 776 1 000 0 0 19
Kortfristiga skulder 15 416 12 747 7 606 14 349 21 765 10 953 11 052 6 374 6 823 6 095
Skulder och eget kapital 28 595 23 264 16 598 22 130 28 849 16 092 13 692 7 164 7 376 7 276
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-10
2013-10
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 160 3 078 2 606 1 767 2 223 1 608
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 269 1 184 965 609 744 527
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 72 276 72 164 84 754 55 316 52 092 52 137 41 324 22 892 22 120 14 894
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 6 9 10 8 6 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 117 10 258 12 049 9 191 5 768 5 161 5 098 3 760 3 128 2 473
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 665 618 584 601 507 438 459 408 428 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 717 4 794 5 237 1 014 1 090 1 052 1 061 353 -2 031 602
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,37% -14,87% 52,95% 6,22% 0,60% 26,55% 80,76% 3,05% 47,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,48% 19,38% 30,45% 3,83% 3,14% 5,61% 7,13% 4,83% -27,29% 7,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,25% 6,28% 5,99% 1,54% 1,75% 1,75% 2,39% 1,53% -9,19% 3,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,21% 17,90% 14,83% 15,01% 17,88% 17,07% 18,79% 21,29% 19,08% 35,50%
Rörelsekapital/omsättning 16,88% 12,83% 10,08% 13,08% 12,22% 8,56% 5,98% 3,01% 1,80% 6,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,45% 37,97% 32,62% 14,58% 9,73% 14,56% 11,98% 11,03% 7,48% 15,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,83% 38,45% 47,58% 16,75% 5,43% 8,79% 17,19% 23,20% 46,67% 17,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!