Visa allt om J.son Mark och Maskin AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 37 020 42 985 40 678 35 107 42 749 43 050 51 420 56 502 35 298 27 986
Övrig omsättning 766 299 989 442 527 944 211 1 019 514 58
Rörelseresultat (EBIT) 1 484 2 371 741 1 950 2 805 369 1 152 8 721 4 863 1 480
Resultat efter finansnetto 1 183 1 988 412 6 664 2 459 -26 717 8 263 4 578 1 253
Årets resultat 16 10 2 4 997 10 16 135 3 931 2 498 953
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 530 34 463 32 303 20 547 22 392 24 293 20 433 23 336 10 214 5 859
Omsättningstillgångar 8 421 10 264 14 683 17 281 9 153 9 366 12 221 14 322 11 487 7 828
Tillgångar 43 951 44 727 46 987 37 828 31 545 33 659 32 655 37 658 21 701 13 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 062 9 046 9 036 10 034 6 686 7 114 7 398 7 451 4 494 3 316
Obeskattade reserver 13 609 12 859 11 199 10 268 9 098 7 083 7 555 7 815 4 809 3 450
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 583 13 480 16 031 8 678 7 308 14 021 11 469 14 461 7 609 3 657
Kortfristiga skulder 9 696 9 341 10 721 8 849 8 452 5 441 6 233 7 931 4 789 3 263
Skulder och eget kapital 43 951 44 727 46 987 37 828 31 545 33 659 32 655 37 658 21 701 13 687
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 1 492 300 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 12 972 11 557 7 938 7 621
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 4 980 4 716 2 970 2 929
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 1 000 600 0 0 0 0 0
Omsättning 37 786 43 284 41 667 35 549 43 276 43 994 51 631 57 521 35 812 28 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 20 20 16 19 20 23 28 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 057 2 149 2 034 2 194 2 250 2 153 2 236 2 018 1 681 1 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 860 805 795 840 786 853 815 673 536 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 320 6 714 4 438 4 932 5 873 4 862 5 266 12 672 7 338 3 942
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,88% 5,67% 15,87% -17,88% -0,70% -16,28% -8,99% 60,07% 26,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,59% 5,63% 1,74% 18,42% 8,92% 1,14% 3,56% 23,24% 22,43% 10,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,27% 5,86% 2,01% 19,85% 6,58% 0,89% 2,26% 15,49% 13,79% 5,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,93% 58,07% 55,39% 58,86% 55,64% 57,96% 54,56% 57,08% 59,50% 62,97%
Rörelsekapital/omsättning -3,44% 2,15% 9,74% 24,02% 1,64% 9,12% 11,65% 11,31% 18,98% 16,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,50% 42,65% 37,82% 47,70% 43,69% 37,55% 40,70% 35,97% 37,99% 42,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,85% 109,88% 136,96% 195,29% 108,29% 172,14% 196,07% 180,58% 239,86% 239,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!