Visa allt om Blasieholmen 54 Restaurang AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 26 692 28 272 46 530 44 729 42 435 45 538 42 906 36 566 37 751 39 441
Övrig omsättning 2 481 1 896 0 2 678 52 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 079 -3 127 2 488 1 129 -4 262 2 508 3 279 -241 522 792
Resultat efter finansnetto -2 081 -3 127 2 487 1 128 -4 268 2 506 3 283 -230 547 918
Årets resultat -1 666 -2 499 1 917 817 -3 418 1 901 2 540 -230 347 574
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 318 1 324 1 092 1 953 2 781 2 465 943 1 214 521 463
Omsättningstillgångar 11 301 7 512 14 042 8 488 6 693 7 950 8 608 6 593 8 972 10 247
Tillgångar 12 619 8 836 15 134 10 441 9 474 10 415 9 551 7 807 9 493 10 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 468 681 2 634 1 716 900 2 172 3 310 771 847 1 074
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 151 8 155 12 500 8 725 8 574 8 243 6 241 7 036 8 646 9 636
Skulder och eget kapital 12 619 8 836 15 134 10 441 9 474 10 415 9 551 7 807 9 493 10 710
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 288 1 206 1 229 1 166 1 208 1 160 1 218 1 048 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 11 801 13 191 14 565 14 118 15 274 14 290 12 900 12 300 12 945 12 879
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 374 5 687 7 442 6 551 6 782 6 525 5 188 4 773 4 500 4 280
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 901 500 0 346 0
Omsättning 29 173 30 168 46 530 44 731 43 113 45 590 42 906 36 566 37 751 39 441
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 33 51 44 51 43 42 38 40 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 027 857 912 1 017 832 1 059 1 022 962 944 986
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 710 609 456 496 456 511 460 477 436 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 659 -2 664 2 982 1 743 -3 689 2 852 3 580 -19 627 897
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,59% -39,24% 4,03% 5,41% -6,81% 6,13% 17,34% -3,14% -4,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,48% -35,39% 16,44% 10,81% -44,98% 24,10% 34,38% -2,91% 5,85% 8,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,79% -11,06% 5,35% 2,52% -10,04% 5,51% 7,65% -0,62% 1,47% 2,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -13,52% -13,85% 7,75% 4,91% -8,15% 7,57% 9,92% 3,16% 4,72% 6,36%
Rörelsekapital/omsättning -3,18% -2,27% 3,31% -0,53% -4,43% -0,64% 5,52% -1,21% 0,86% 1,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,71% 7,71% 17,40% 16,44% 9,50% 20,85% 34,66% 9,88% 8,92% 10,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,48% 77,01% 102,50% 86,69% 67,67% 89,94% 130,64% 87,31% 98,43% 102,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!