Visa allt om Motala Sign Nordic SH AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 37 323 40 232 33 581 25 974 28 352 31 295 30 639 28 000 31 099 32 756
Övrig omsättning 30 6 15 139 18 126 11 106 64 20
Rörelseresultat (EBIT) 4 549 3 603 4 322 2 073 2 665 3 236 1 711 1 706 2 832 3 900
Resultat efter finansnetto 4 641 3 458 4 315 2 296 2 649 3 083 1 843 1 689 2 969 4 192
Årets resultat 3 667 2 792 2 624 1 792 2 068 2 388 2 461 2 576 2 376 2 427
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 12 12 12 81 157 180 97 42 58
Omsättningstillgångar 26 051 23 167 28 077 20 085 18 378 17 778 15 219 15 751 14 979 14 003
Tillgångar 26 063 23 179 28 089 20 097 18 459 17 935 15 399 15 848 15 021 14 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 289 17 621 17 829 15 205 13 413 12 345 10 957 9 495 7 920 6 544
Obeskattade reserver 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 1 325 2 956 3 057
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 774 4 556 9 259 4 892 5 046 5 590 4 442 5 027 4 145 4 460
Skulder och eget kapital 26 063 23 179 28 089 20 097 18 459 17 935 15 399 15 848 15 021 14 061
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 1 540 1 527
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 - 843 798
Utdelning till aktieägare 3 000 2 000 3 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 37 353 40 238 33 596 26 113 28 370 31 421 30 650 28 106 31 163 32 776
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 465 8 046 6 716 5 195 5 670 6 259 6 128 5 600 6 220 6 551
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 681 611 541 372 562 559 569 558 494 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 549 3 603 4 322 2 073 2 665 3 246 1 730 1 722 2 848 3 923
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,23% 19,81% 29,29% -8,39% -9,40% 2,14% 9,43% -9,96% -5,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,36% 17,56% 15,69% 11,60% 15,00% 18,43% 12,59% 11,45% 19,77% 29,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,82% 10,12% 13,13% 8,97% 9,76% 10,56% 6,33% 6,48% 9,55% 12,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,13% 26,38% 31,89% 27,88% 34,15% 31,07% 27,42% 34,36% 31,03% 30,93%
Rörelsekapital/omsättning 54,33% 46,26% 56,04% 58,49% 47,02% 38,95% 35,17% 38,30% 34,84% 29,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,00% 79,39% 66,25% 75,66% 72,66% 68,83% 71,15% 66,43% 68,08% 63,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,23% 220,19% 148,67% 209,93% 145,36% 160,23% 171,57% 161,59% 199,61% 161,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!