Visa allt om RENDAHLS Begravningsbyrå AB
Visa allt om RENDAHLS Begravningsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 2 413 2 271 2 842 2 459 2 000 2 283 2 312 1 486 1 518 1 204
Övrig omsättning - - - - - 11 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 31 29 150 42 -47 26 149 -50 14 18
Resultat efter finansnetto 29 25 142 32 -60 16 144 -54 11 18
Årets resultat 19 17 78 24 -3 -4 87 -39 0 12
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 19 81 143 206 269 71 79 109 33
Omsättningstillgångar 634 642 659 463 418 418 437 215 278 228
Tillgångar 634 661 739 607 624 687 508 294 386 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 291 272 255 177 153 156 160 73 112 112
Obeskattade reserver 38 38 38 0 0 58 38 0 15 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 40 76 115 148 184 30 51 71 0
Kortfristiga skulder 301 310 370 315 323 289 280 170 188 143
Skulder och eget kapital 634 661 739 607 624 687 508 294 386 261
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 326 220 164
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 732 820 741 640 688 638 109 113 91
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 268 299 277 237 245 230 163 106 79
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 413 2 271 2 842 2 459 2 000 2 294 2 312 1 486 1 518 1 204
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 804 757 947 820 667 761 771 743 759 602
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 342 383 343 301 322 293 316 236 169
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 50 91 213 105 16 70 179 -20 33 29
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,25% -20,09% 15,58% 22,95% -12,40% -1,25% 55,59% -2,11% 26,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,89% 4,54% 20,30% 6,92% -7,53% 3,78% 29,33% -17,01% 3,63% 6,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,28% 1,32% 5,28% 1,71% -2,35% 1,14% 6,44% -3,36% 0,92% 1,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,26% 67,55% 61,82% 63,40% 63,15% 61,10% 71,97% 71,74% 64,16% 62,13%
Rörelsekapital/omsättning 13,80% 14,62% 10,17% 6,02% 4,75% 5,65% 6,79% 3,03% 5,93% 7,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,57% 45,63% 38,52% 29,16% 24,52% 28,93% 37,01% 24,83% 31,81% 44,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,34% 195,81% 169,19% 138,73% 118,89% 133,56% 143,21% 110,59% 129,26% 146,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...