Visa allt om Polstjernan Antik AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 7 206 6 145 9 144 7 431 7 268 10 205 9 908 11 856 11 108 12 658
Övrig omsättning 9 85 15 13 22 120 0 19 52 37
Rörelseresultat (EBIT) -239 -220 4 070 881 1 326 1 526 449 1 235 1 214 1 344
Resultat efter finansnetto -267 -213 3 974 777 1 227 1 383 221 1 004 959 1 069
Årets resultat 149 22 2 503 595 757 925 111 568 516 578
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 124 125 124 125 124 125 124 124 55
Omsättningstillgångar 9 488 10 402 11 358 8 472 8 589 10 209 9 837 10 100 11 084 10 037
Tillgångar 9 612 10 527 11 484 8 596 8 714 10 333 9 961 10 224 11 209 10 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 921 5 771 5 749 3 247 2 918 2 745 1 820 2 092 1 966 1 616
Obeskattade reserver 1 618 2 096 2 358 1 605 1 605 1 362 1 175 1 109 847 599
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 293 337 0 403 0 0
Kortfristiga skulder 2 073 2 660 3 376 3 744 3 898 5 890 6 966 6 620 8 395 7 877
Skulder och eget kapital 9 612 10 527 11 484 8 596 8 714 10 333 9 961 10 224 11 209 10 092
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 511 860 549 629 256
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 167 145 267 198 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 266 584 0 383 443 165
Omsättning 7 215 6 230 9 159 7 444 7 290 10 325 9 908 11 875 11 160 12 695
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 206 6 145 9 144 3 716 3 634 3 402 4 954 5 928 5 554 6 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 440 418 470 281 343 254 570 372 444 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -239 -220 4 070 881 1 326 1 526 449 1 235 1 214 1 353
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,27% -32,80% 23,05% 2,24% -28,78% 3,00% -16,43% 6,73% -12,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,49% -2,00% 35,66% 10,25% 15,22% 14,78% 4,60% 12,34% 11,02% 13,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,32% -3,43% 44,78% 11,86% 18,24% 14,96% 4,62% 10,64% 11,12% 10,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,26% 24,12% 65,39% 36,44% 44,24% 34,28% 29,37% 30,48% 31,18% 27,59%
Rörelsekapital/omsättning 102,90% 125,99% 87,29% 63,63% 64,54% 42,32% 28,98% 29,35% 24,21% 17,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,73% 70,35% 66,08% 52,34% 47,85% 36,85% 27,47% 28,92% 23,11% 20,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,87% 53,01% 39,63% 30,15% 15,73% 23,48% 21,46% 8,16% 9,84% 17,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!