Visa allt om Life Time Engineering AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Nettoomsättning 19 536 20 227 13 907 23 649 15 149 14 928 16 900 14 852 10 675 12 982
Övrig omsättning 154 130 73 616 15 466 480 570 176 76
Rörelseresultat (EBIT) 2 784 456 1 961 6 391 2 178 2 901 3 945 2 047 2 055 1 904
Resultat efter finansnetto 2 781 454 1 874 6 342 2 177 2 904 3 947 2 027 2 059 1 838
Årets resultat 7 5 2 60 8 10 4 3 32 25
Balansräkningar (tkr)
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 944 1 167 1 372 1 262 248 320 441 601 826 1 772
Omsättningstillgångar 11 399 6 361 2 991 9 699 6 137 10 012 9 359 6 166 4 985 6 578
Tillgångar 12 344 7 528 4 363 10 961 6 385 10 332 9 800 6 767 5 811 8 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 142 138 2 135 2 075 2 068 2 057 2 053 2 050 2 017
Obeskattade reserver 572 390 288 0 42 254 510 745 935 1 827
Avsättningar (tkr) 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 460 6 013 2 182 3 637 4 039 1 788 867 0
Kortfristiga skulder 11 623 6 996 1 977 2 313 2 086 4 374 3 193 2 180 1 960 4 505
Skulder och eget kapital 12 344 7 528 4 363 10 961 6 385 10 332 9 800 6 767 5 811 8 350
Löner & utdelning (tkr)
2023-03
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 4 610 4 124 2 812
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 302 1 277 908
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 690 20 357 13 980 24 265 15 164 15 394 17 380 15 422 10 851 13 058
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 8 8 9 11 10 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 171 2 528 1 738 2 956 1 894 1 659 1 536 1 485 1 068 1 855
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 762 715 606 684 684 630 538 599 554 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 006 687 2 191 6 651 2 347 3 066 4 105 2 243 2 334 2 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,42% 45,44% -41,19% 56,11% 1,48% -11,67% 13,79% 39,13% -17,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,55% 6,06% 44,95% 58,31% 34,11% 28,12% 40,30% 30,32% 35,47% 22,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,25% 2,25% 14,10% 27,02% 14,38% 19,46% 23,37% 13,82% 19,31% 14,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,59% 47,80% 69,43% 65,54% 74,88% 76,46% 89,78% 89,26% 76,35% 92,04%
Rörelsekapital/omsättning -1,15% -3,14% 7,29% 31,23% 26,74% 37,77% 36,49% 26,84% 28,34% 15,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,82% 5,93% 8,31% 19,48% 33,01% 21,93% 25,05% 38,93% 47,83% 41,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,07% 90,92% 151,29% 419,33% 294,20% 228,90% 293,11% 282,84% 254,34% 146,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!