Visa allt om Bröderna Antonsson's Elmek och Lindarverkstad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 44 256 30 889 25 298 19 098 22 074 18 127 30 253 29 987 26 608 27 690
Övrig omsättning 445 323 243 0 69 173 267 122 0 38
Rörelseresultat (EBIT) 4 752 273 730 1 121 675 174 2 164 2 089 3 579 3 491
Resultat efter finansnetto 4 595 104 564 1 020 581 14 1 642 1 767 3 410 3 285
Årets resultat 2 819 154 592 1 195 443 310 841 1 218 2 030 1 847
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 957 9 034 8 458 6 658 6 773 8 304 12 171 11 912 11 205 4 338
Omsättningstillgångar 5 884 4 383 5 207 3 356 4 057 5 365 4 351 4 152 7 694 7 708
Tillgångar 16 841 13 417 13 665 10 014 10 830 13 669 16 523 16 063 18 899 12 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 859 3 040 2 886 2 294 1 099 1 957 2 539 1 698 2 980 2 450
Obeskattade reserver 3 377 2 495 2 776 3 200 3 722 3 729 4 101 3 614 3 521 2 756
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 575 3 252 3 233 2 229 2 609 3 771 6 944 7 645 5 630 2 294
Kortfristiga skulder 6 030 4 630 4 770 2 290 3 400 4 212 2 938 3 106 6 767 4 547
Skulder och eget kapital 16 841 13 417 13 665 10 014 10 830 13 669 16 523 16 063 18 899 12 047
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 9 068 9 929 7 944 7 865
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 011 2 611 1 691 1 976
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 300 892 0 2 500 1 500
Omsättning 44 701 31 212 25 541 19 098 22 143 18 300 30 520 30 109 26 608 27 728
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 27 24 20 21 21 31 33 28 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 475 1 144 1 054 955 1 051 863 976 909 950 989
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 502 474 469 470 461 401 393 387 351 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 585 965 1 465 1 626 1 145 702 3 227 3 132 4 450 4 380
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,27% 22,10% 32,46% -13,48% 21,77% -40,08% 0,89% 12,70% -3,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,47% 2,06% 5,34% 11,23% 6,23% 2,07% 13,12% 13,01% 18,98% 29,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,83% 0,89% 2,89% 5,89% 3,06% 1,56% 7,17% 6,97% 13,48% 12,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,45% 64,90% 67,37% 75,57% 69,33% 68,52% 72,81% 73,67% 65,07% 64,59%
Rörelsekapital/omsättning -0,33% -0,80% 1,73% 5,58% 2,98% 6,36% 4,67% 3,49% 3,48% 11,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,43% 37,16% 36,97% 47,83% 36,95% 35,60% 34,73% 28,12% 30,30% 37,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,11% 93,78% 108,34% 144,72% 117,91% 124,22% 146,53% 131,84% 112,58% 167,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!