Visa allt om VIVA Social AB
Visa allt om VIVA Social AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 538 16 590 27 115 54 767 57 514 52 297 42 154 34 406 30 259 12 917
Övrig omsättning - 6 6 - - - 89 - - 51
Rörelseresultat (EBIT) -23 -4 606 -1 311 803 868 7 300 7 287 865 2 301 1 948
Resultat efter finansnetto -16 -4 860 -1 503 767 977 7 569 7 417 877 2 348 1 907
Årets resultat 1 856 -795 -1 186 32 7 4 141 4 086 642 1 699 1 367
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 570 13 595 12 611 10 401 0 24 70 116 162
Omsättningstillgångar 4 360 16 267 21 329 21 590 22 259 27 156 20 082 11 070 8 496 4 870
Tillgångar 4 407 16 836 34 924 34 201 32 659 27 156 20 106 11 139 8 612 5 031
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 208 1 602 2 397 3 584 3 551 4 544 4 903 1 817 3 175 1 477
Obeskattade reserver 1 915 1 915 3 775 3 775 3 775 3 775 1 860 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 000 1 000 221 0 0 0 777
Kortfristiga skulder 283 13 320 28 752 25 843 24 333 18 615 13 343 9 322 5 437 2 778
Skulder och eget kapital 4 407 16 836 34 924 34 201 32 659 27 156 20 106 11 139 8 612 5 031
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 2 385 1 776 1 814 717 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 342 5 786 13 270 25 202 25 350 18 659 15 093 15 459 6 431 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 53 1 872 4 434 8 186 8 095 6 816 4 657 4 709 2 192 0
Utdelning till aktieägare 2 000 1 250 0 0 0 1 000 4 500 1 000 2 000 0
Omsättning 4 538 16 596 27 121 54 767 57 514 52 297 42 243 34 406 30 259 12 968
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 17 59 59 62 60 51 60 47 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 976 460 928 928 872 827 573 644 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 469 309 582 555 476 437 370 198 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 -4 593 -1 311 803 868 7 324 7 333 911 2 347 1 979
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -72,65% -38,82% -50,49% -4,78% 9,98% 24,06% 22,52% 13,71% 134,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,32% -27,10% -3,16% 3,87% 3,98% 27,98% 36,95% 8,00% 27,39% 38,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,31% -27,50% -4,08% 2,42% 2,26% 14,53% 17,63% 2,59% 7,80% 15,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 81,98% 82,06% 78,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,84% 17,76% -27,38% -7,77% -3,61% 16,33% 15,99% 5,08% 10,11% 16,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,00% 18,39% 15,29% 19,09% 19,39% 26,98% 31,20% 16,31% 36,87% 29,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 540,64% 122,12% 74,18% 83,54% 91,48% 145,88% 150,51% 118,75% 156,26% 175,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...