Visa allt om Lunnarps Jord o Fjäder AB
Visa allt om Lunnarps Jord o Fjäder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 566 10 623 8 318 8 126 7 208 7 412 6 905 7 085 7 621 5 170
Övrig omsättning 52 68 110 - 210 294 232 347 55 20
Rörelseresultat (EBIT) 779 563 235 11 153 535 -48 195 1 198 230
Resultat efter finansnetto 714 479 115 -130 -10 345 -177 59 951 111
Årets resultat 260 96 88 7 54 60 23 61 271 80
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 088 1 878 1 937 2 212 1 945 2 439 2 556 2 796 1 950 2 919
Omsättningstillgångar 3 150 1 630 2 806 2 510 2 385 2 041 1 939 2 581 3 270 3 082
Tillgångar 5 239 3 507 4 744 4 722 4 330 4 480 4 495 5 377 5 220 6 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 099 839 743 655 648 595 535 512 451 180
Obeskattade reserver 1 098 718 362 362 505 593 334 546 574 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 638 550 2 458 2 460 1 887 1 380 2 400 2 825 3 277 3 214
Kortfristiga skulder 2 403 1 400 1 180 1 246 1 290 1 913 1 226 1 494 917 2 607
Skulder och eget kapital 5 239 3 507 4 744 4 722 4 330 4 480 4 495 5 377 5 220 6 001
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 430 495 326 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 276 340 468 468 434 9 17 54 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 125 145 185 170 140 144 152 123 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 618 10 691 8 428 8 126 7 418 7 706 7 137 7 432 7 676 5 190
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 - - 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 566 10 623 8 318 4 063 - - 3 453 3 543 3 811 2 585
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 507 405 496 337 - - 299 336 252 198
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 020 791 459 293 427 788 247 379 1 377 366
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,95% 27,71% 2,36% 12,74% -2,75% 7,34% -2,54% -7,03% 47,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,87% 16,05% 4,95% 0,23% 3,53% 11,94% -1,07% 3,63% 22,99% 3,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,14% 5,30% 2,83% 0,14% 2,12% 7,22% -0,70% 2,75% 15,75% 4,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,58% 31,13% 37,27% 35,82% 34,64% 36,25% 40,71% 29,12% 39,40% 16,77%
Rörelsekapital/omsättning 7,81% 2,17% 19,55% 15,56% 15,19% 1,73% 10,33% 15,34% 30,88% 9,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,32% 39,89% 21,61% 19,85% 23,56% 23,04% 17,38% 17,01% 16,56% 3,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,08% 12,64% 23,73% 20,22% 20,00% 7,89% 25,20% 24,23% 115,92% 68,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...