Visa allt om Limitless International AB
Visa allt om Limitless International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 733 60 873 66 802 37 097 30 873 31 654 27 615 33 744 46 395 2 385
Övrig omsättning 1 312 491 612 517 971 633 152 140 232 111
Rörelseresultat (EBIT) -18 551 -2 400 3 156 - 1 168 488 430 833 3 119 849
Resultat efter finansnetto -20 806 -2 367 3 187 - 978 496 662 1 152 3 151 849
Årets resultat -18 793 -1 283 1 845 - 1 729 351 347 582 1 628 459
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 916 2 420 2 847 2 777 2 420 2 502 2 526 393 362 118
Omsättningstillgångar 9 779 4 177 10 015 4 951 2 496 3 463 4 405 6 486 6 566 4 833
Tillgångar 11 695 6 597 12 861 7 728 4 916 5 966 6 931 6 879 6 927 4 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 074 718 2 000 2 955 3 396 2 894 2 855 2 508 2 187 559
Obeskattade reserver 0 28 1 111 311 73 1 550 1 552 1 380 1 078 212
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 621 5 851 9 750 4 462 1 449 1 521 2 524 2 991 3 663 4 180
Skulder och eget kapital 11 695 6 597 12 861 7 728 4 916 5 966 6 931 6 879 6 927 4 951
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 *
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 70 848 1 024 116 1 200 1 100 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 1 080 - -
Löner till övriga anställda 3 024 3 013 841 1 430 638 960 959 1 119 1 023 198
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 075 810 273 467 459 690 354 830 686 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 676 0 0 260 0
Omsättning 32 045 61 364 67 414 37 614 31 844 32 287 27 767 33 884 46 627 2 496
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 2 6 6 6 6 7 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 415 6 087 33 401 6 183 5 146 5 276 4 603 4 821 7 733 795
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 464 396 495 346 323 451 246 464 489 98
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 368 -2 343 3 190 - 1 217 578 514 904 3 135 855
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,51% -8,88% 80,07% 20,16% -2,47% 14,63% -18,16% -27,27% 1 845,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -176,90% -35,82% 24,85% - 25,65% 8,63% 9,58% 16,76% 45,47% 17,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -67,32% -3,88% 4,78% - 4,08% 1,63% 2,40% 3,42% 6,79% 35,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 16,32% 15,94% 53,63%
Rörelsekapital/omsättning -2,74% -2,75% 0,40% 1,32% 3,39% 6,14% 6,81% 10,36% 6,26% 27,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,18% 11,21% 22,29% 41,20% 70,17% 67,66% 57,69% 50,90% 42,78% 14,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,07% 71,39% 102,72% 110,96% 172,26% 227,68% 174,52% 216,85% 179,25% 115,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...