Visa allt om Kvadrat Linköping AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 105 113 107 501 101 396 109 655 88 099 77 115 101 783 81 870 63 714 59 802
Övrig omsättning 9 0 0 0 31 91 113 0 120 85
Rörelseresultat (EBIT) 3 109 1 877 2 314 3 354 2 185 2 767 1 359 1 922 1 559 1 337
Resultat efter finansnetto 3 109 1 877 2 314 3 354 2 184 2 767 1 362 1 943 1 128 1 425
Årets resultat 2 049 995 1 762 386 1 182 1 672 2 268 1 498 811 571
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 230 50 85 81 99 0 25 62 144 227
Omsättningstillgångar 28 366 22 923 25 771 34 164 31 542 27 363 27 407 25 232 20 086 15 723
Tillgångar 28 596 22 973 25 856 34 245 31 641 27 363 27 432 25 294 20 230 15 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 646 3 598 7 603 7 209 10 897 9 714 8 043 5 775 4 276 3 465
Obeskattade reserver 0 537 0 0 0 0 0 1 572 1 572 1 572
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 950 18 838 18 253 27 036 20 745 17 649 19 390 17 947 14 381 10 912
Skulder och eget kapital 28 596 22 973 25 856 34 245 31 641 27 363 27 432 25 294 20 230 15 949
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 1 460 1 465 1 618 1 564 1 322 841 764 - 1 066 1 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 2 470 2 491 2 577 2 544 1 622 1 835 2 383 2 579 965 612
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 181 1 285 1 931 1 837 1 415 1 238 1 342 1 455 934 850
Utdelning till aktieägare 3 000 0 5 000 1 368 4 073 0 0 0 0 0
Omsättning 105 122 107 501 101 396 109 655 88 130 77 206 101 896 81 870 63 834 59 887
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 5 6 3 7 7 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 21 023 17 917 20 279 18 276 29 366 11 016 14 540 16 374 21 238 19 934
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 270 1 083 1 215 1 018 1 439 663 752 930 1 151 972
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 109 1 912 2 352 3 391 2 188 2 792 1 396 2 005 1 642 1 473
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,22% 6,02% -7,53% 24,47% 14,24% -24,24% 24,32% 28,50% 6,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,87% 8,17% 8,95% 9,79% 6,91% 10,11% 4,98% 7,69% 8,11% 9,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,96% 1,75% 2,28% 3,06% 2,48% 3,59% 1,34% 2,37% 2,57% 2,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,15% 3,80% 7,41% 6,50% 12,26% 12,60% 7,88% 8,90% 8,95% 8,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,74% 17,49% 29,41% 21,05% 34,44% 35,50% 29,32% 27,68% 26,86% 28,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,60% 121,68% 141,19% 126,36% 152,05% 155,04% 141,35% 140,59% 139,67% 144,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!