Visa allt om Niklas Backlunds Bygg & Snickeri AB
Visa allt om Niklas Backlunds Bygg & Snickeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 043 965 727 978 1 161 1 115 900 889 1 121 742
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -75 68 113 85 227 40 -93 -37 228 -47
Resultat efter finansnetto -139 9 33 -1 133 -48 -158 -140 127 -179
Årets resultat -139 9 33 -1 133 -48 -158 -140 127 -179
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 560 1 204 1 255 1 315 1 422 1 494 1 560 1 640 1 659 1 549
Omsättningstillgångar 254 171 193 281 334 269 204 221 495 201
Tillgångar 1 814 1 375 1 447 1 596 1 756 1 763 1 764 1 862 2 154 1 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 142 133 99 233 100 100 91 231 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 524 1 090 1 126 1 213 1 299 1 396 1 330 1 637 1 692 1 505
Kortfristiga skulder 202 143 188 284 224 267 334 133 232 141
Skulder och eget kapital 1 814 1 375 1 447 1 596 1 756 1 763 1 764 1 862 2 154 1 750
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 156 264 264 242 181 121
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 403 214 132 220 0 0 0 27 20 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 127 67 77 102 82 100 133 111 64 37
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 043 965 727 978 1 161 1 115 900 889 1 121 742
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 522 965 727 978 1 161 1 115 900 889 1 121 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 267 287 214 327 241 373 404 391 278 166
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -42 119 173 192 364 164 17 44 305 24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,08% 32,74% -25,66% -15,76% 4,13% 23,89% 1,24% -20,70% 51,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,13% 4,95% 7,81% 5,33% 12,98% 2,27% -5,27% -1,93% 10,58% -2,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,19% 7,05% 15,54% 8,69% 19,64% 3,59% -10,33% -4,05% 20,34% -6,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,28% 74,40% 86,38% 78,83% 73,21% 75,78% 78,11% 79,75% 74,75% 67,65%
Rörelsekapital/omsättning 4,99% 2,90% 0,69% -0,31% 9,47% 0,18% -14,44% 9,90% 23,46% 8,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,85% 10,33% 9,19% 6,20% 13,27% 5,67% 5,67% 4,89% 10,72% 5,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,66% 80,42% 73,94% 86,97% 122,77% 88,39% 50,60% 128,57% 200,00% 142,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...