Visa allt om Urban Outfitters i Sverige AB
Visa allt om Urban Outfitters i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-01 2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 2012-01 2011-01 2010-01 2009-01 2008-01
Nettoomsättning 34 963 34 140 34 175 34 638 38 603 35 155 36 832 33 879 34 816 32 056
Övrig omsättning 1 425 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 029 1 024 -14 941 -3 247 -4 292 -4 574 -4 556 -4 696 950 -4 118
Resultat efter finansnetto 17 031 1 169 -22 336 -3 683 -4 000 -6 422 702 -386 1 782 -2 294
Årets resultat 13 284 10 402 -22 336 -3 683 -4 000 -6 422 702 -386 1 782 -2 294
Balansräkningar (tkr)
2017-01 2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 2012-01 2011-01 2010-01 2009-01 2008-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 486 9 233 0 19 491 23 169 26 958 30 594 34 819 39 445 44 117
Omsättningstillgångar 36 580 16 004 15 054 12 176 12 276 12 685 5 135 6 366 8 777 10 822
Tillgångar 42 066 25 237 15 054 31 667 35 445 39 644 35 729 41 185 48 222 54 939
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 470 21 186 10 783 -21 746 -17 585 -14 063 -7 641 -8 343 -7 957 -9 739
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 774 1 297 855 50 614 50 807 51 623 41 712 46 155 54 271 62 757
Kortfristiga skulder 823 2 754 3 416 2 799 2 223 2 085 1 658 3 374 1 908 1 921
Skulder och eget kapital 42 066 25 237 15 054 31 667 35 445 39 644 35 729 41 185 48 222 54 939
Löner & utdelning (tkr)
2017-01
2016-01
2015-01
2014-01
2013-01
2012-01
2011-01
2010-01
2009-01
2008-01
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 4 365 5 602 6 013
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 1 001 1 537 1 775
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 388 34 140 34 175 34 638 38 603 35 155 36 832 33 879 34 816 32 056
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 0 0 0 22 20 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 1 540 1 741 1 187
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 244 357 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 029 1 024 1 036 620 -241 -428 -116 32 5 714 1 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,41% -0,10% -1,34% -10,27% 9,81% -4,55% 8,72% -2,69% 8,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,49% 4,63% -99,25% -10,25% -11,28% -11,54% 1,96% -0,92% 3,76% -4,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,71% 3,42% -43,72% -9,37% -10,36% -13,01% 1,91% -1,12% 5,21% -7,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 56,02% 79,58% 68,31% 62,94% 64,87% 63,58% 56,14% 60,41% 54,23%
Rörelsekapital/omsättning 102,27% 38,81% 34,05% 27,07% 26,04% 30,15% 9,44% 8,83% 19,73% 27,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,94% 83,95% 71,63% -68,67% -49,61% -35,47% -21,39% -20,26% -16,50% -17,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 444,71% 497,97% 361,07% 365,59% 469,05% 482,73% 167,91% 124,96% 350,68% 431,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...