Visa allt om Moléns Buss & Taxi AB
Visa allt om Moléns Buss & Taxi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 496 5 804 5 078 4 993 5 080 4 571 4 382 4 636 4 123 3 820
Övrig omsättning 330 348 191 27 23 35 20 24 18 5
Rörelseresultat (EBIT) 522 919 581 486 450 601 635 1 358 1 192 1 520
Resultat efter finansnetto 512 902 653 487 520 592 599 1 304 1 162 1 515
Årets resultat 331 362 304 493 313 380 432 859 707 659
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 729 4 234 3 783 3 106 3 402 3 402 3 913 3 858 2 793 1 476
Omsättningstillgångar 1 750 2 553 1 948 2 087 1 631 1 478 1 265 1 538 1 761 1 490
Tillgångar 6 479 6 787 5 731 5 193 5 033 4 880 5 177 5 397 4 554 2 966
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 280 3 309 3 247 3 243 3 049 2 936 2 657 2 324 1 466 759
Obeskattade reserver 1 838 1 753 1 317 1 060 1 248 1 157 1 081 1 077 972 798
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 157 408 292 0 125 223 699 1 018 1 062 809
Kortfristiga skulder 1 204 1 317 875 889 611 564 741 977 1 055 600
Skulder och eget kapital 6 479 6 787 5 731 5 193 5 033 4 880 5 177 5 397 4 554 2 966
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 282 335 314 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 375 1 759 1 638 1 576 1 423 1 277 940 803 780 638
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 512 691 583 558 527 463 473 455 453 331
Utdelning till aktieägare 2 000 360 300 300 300 200 100 100 0 0
Omsättning 4 826 6 152 5 269 5 020 5 103 4 606 4 402 4 660 4 141 3 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 899 967 846 832 847 914 876 927 825 764
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 388 416 377 331 331 355 341 319 313 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 971 1 385 976 1 039 1 072 1 247 1 171 1 825 1 472 1 648
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,54% 14,30% 1,70% -1,71% 11,14% 4,31% -5,48% 12,44% 7,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,12% 13,63% 11,55% 9,57% 10,61% 12,50% 12,27% 25,46% 26,44% 51,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,70% 15,94% 13,04% 9,95% 10,51% 13,35% 14,49% 29,64% 29,20% 39,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,48% 68,56% 67,03% 85,84% 88,05% 91,40% 92,70% 99,48% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,14% 21,30% 21,13% 23,99% 20,08% 20,00% 11,96% 12,10% 17,12% 23,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,75% 68,90% 74,58% 77,49% 78,86% 77,64% 66,71% 57,43% 47,56% 44,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,05% 188,61% 211,43% 226,77% 259,08% 255,67% 166,80% 155,99% 166,92% 248,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...