Visa allt om Bröderna Klarinder i Hörby AB
Visa allt om Bröderna Klarinder i Hörby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 719 2 023 2 457 3 067 3 812 3 733 4 162 4 472 4 973 3 924
Övrig omsättning - - - 2 32 3 - - 112 -
Rörelseresultat (EBIT) 327 319 686 241 755 142 159 330 324 523
Resultat efter finansnetto 327 319 570 247 524 157 345 496 348 449
Årets resultat 340 396 327 242 180 208 402 400 141 17
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 74 725 910 1 217 1 544 1 713 1 831
Omsättningstillgångar 2 504 2 653 2 437 2 909 2 522 2 346 2 769 2 267 1 632 1 161
Tillgångar 2 504 2 653 2 437 2 983 3 246 3 256 3 986 3 811 3 345 2 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 133 2 114 1 718 1 391 1 449 1 268 1 060 658 258 117
Obeskattade reserver 190 300 490 374 456 266 435 571 571 422
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 859 859 1 103 1 853 1 853 1 853 1 764
Kortfristiga skulder 181 240 229 359 483 618 637 729 663 688
Skulder och eget kapital 2 504 2 653 2 437 2 983 3 246 3 256 3 986 3 811 3 345 2 992
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 760 851 569 551 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 382 524 555 653 1 002 364 565 643 660 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 144 176 176 214 347 365 497 545 579 358
Utdelning till aktieägare 0 320 0 0 300 0 0 0 0 0
Omsättning 1 719 2 023 2 457 3 069 3 844 3 736 4 162 4 472 5 085 3 924
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 860 1 012 1 229 1 022 1 271 933 1 041 1 118 995 785
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 264 357 363 286 452 373 485 442 363 237
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 327 319 760 892 941 448 486 740 715 814
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,03% -17,66% -19,89% -19,54% 2,12% -10,31% -6,93% -10,07% 26,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,06% 12,02% 28,19% 8,31% 23,38% 4,82% 8,66% 12,99% 10,40% 17,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,02% 15,77% 27,96% 8,09% 19,91% 4,21% 8,29% 11,07% 7,00% 13,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,75% 78,00% 84,41% 79,98% 81,77% 73,94% 74,92% 70,89% 66,52% 70,01%
Rörelsekapital/omsättning 135,14% 119,28% 89,87% 83,14% 53,49% 46,29% 51,23% 34,39% 19,49% 12,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,10% 88,50% 86,18% 55,87% 54,99% 44,96% 34,64% 28,05% 20,00% 14,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 375,14% 1 079,58% 1 019,65% 783,29% 485,51% 352,91% 396,23% 283,40% 215,84% 140,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...