Visa allt om FoBe Pålar AB
Visa allt om FoBe Pålar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 320 3 126 6 855 7 347 6 731 5 845 3 658 4 878 85 -
Övrig omsättning 7 - - 40 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 366 -590 925 406 731 452 -352 402 20 -
Resultat efter finansnetto 363 -584 932 392 690 402 -401 302 17 -
Årets resultat 348 -295 725 411 393 104 -105 3 12 -
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 436 723 1 068 1 319 879 1 126 1 272 1 677 1 986 -
Omsättningstillgångar 2 037 1 313 2 467 1 950 1 685 898 548 967 376 -
Tillgångar 2 473 2 036 3 535 3 269 2 564 2 024 1 819 2 643 2 361 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 897 1 548 1 843 1 118 707 315 210 315 312 -
Obeskattade reserver 0 0 290 288 454 298 0 297 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 59 178 297 51 382 619 974 703 -
Kortfristiga skulder 576 428 1 224 1 566 1 352 1 030 990 1 057 1 346 -
Skulder och eget kapital 2 473 2 036 3 535 3 269 2 564 2 024 1 819 2 643 2 361 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 581 1 279 1 915 2 024 2 238 1 720 1 092 1 085 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 610 505 695 779 820 600 358 368 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 327 3 126 6 855 7 387 6 731 5 845 3 658 4 878 85 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 7 7 8 6 4 4 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 864 782 979 1 050 841 974 915 1 220 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 438 454 377 396 369 393 371 369 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 687 -236 1 291 1 029 1 244 910 70 807 43 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,20% -54,40% -6,70% 9,15% 15,16% 59,79% -25,01% 5 638,82% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,80% -28,34% 26,79% 12,42% 28,55% 22,33% -19,35% 15,21% 0,85% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,47% -18,46% 13,81% 5,53% 10,88% 7,73% -9,62% 8,24% 23,53% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,50% 96,16% 87,91% 84,57% 80,92% 81,01% 90,27% 81,63% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 33,82% 28,31% 18,13% 5,23% 4,95% -2,26% -12,08% -1,85% -1 141,18% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,71% 76,03% 58,53% 40,69% 40,62% 26,41% 11,54% 20,01% 13,21% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 330,56% 275,47% 193,87% 117,69% 74,70% 77,48% 51,52% 84,77% 27,93% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...