Visa allt om Spotify AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 * 2021-12 * 2020-12 * 2019-12 * 2018-12 * 2017-12 * 2016-12 * 2015-12 * 2014-12 * 2013-12
Nettoomsättning 77 992 123 60 983 463 49 468 447 44 387 273 33 832 882 25 411 612 17 495 480 11 436 489 8 531 042 5 192 934
Övrig omsättning 53 218 133 377 192 659 0 49 674 6 396 482 7 226 676 3 450 244 862 803 396
Rörelseresultat (EBIT) -3 756 021 -107 290 -2 622 715 -245 868 756 271 -3 231 286 -534 529 -928 213 -730 418 -939 947
Resultat efter finansnetto -4 623 355 4 204 161 -4 039 518 -256 506 1 083 102 -3 102 726 -658 397 -776 733 -818 628 -902 379
Årets resultat -4 757 506 4 055 213 -4 049 392 -302 346 708 648 -3 099 734 -682 039 -788 579 -818 628 -902 379
Balansräkningar (tkr)
2022-12 * 2021-12 * 2020-12 * 2019-12 * 2018-12 * 2017-12 * 2016-12 * 2015-12 * 2014-12 * 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 468 716 29 687 442 28 946 678 23 263 563 18 731 715 17 741 510 7 094 088 2 791 807 805 628 353 383
Omsättningstillgångar 25 019 857 23 687 757 17 286 871 19 927 743 19 282 121 16 462 062 15 191 618 10 265 701 7 268 125 2 128 894
Tillgångar 57 488 562 53 375 188 46 233 549 43 191 306 38 013 836 34 203 582 22 285 705 13 057 508 8 073 753 2 482 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 266 261 26 144 579 20 520 936 22 243 946 23 430 198 16 411 406 4 993 789 5 385 976 1 662 467 1 296 243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 107 414 54 142 111 411 77 057 166 743 76 939 87 491 24 481 3 776 15 305
Långfristiga skulder 950 158 1 005 749 1 038 691 1 051 036 95 462 5 301 349 9 435 682 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 164 741 26 170 728 24 562 521 19 819 266 14 321 433 12 413 888 7 768 733 7 647 042 6 407 501 1 170 728
Skulder och eget kapital 57 488 562 53 375 188 46 233 549 43 191 306 38 013 836 34 203 582 22 285 705 13 057 508 8 073 753 2 482 276
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 *
2021-12 *
2020-12 *
2019-12 *
2018-12 *
2017-12 *
2016-12 *
2015-12 *
2014-12 *
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 547 9 492 - 8 508 21 176 30 998 17 768 52 463 18 767 11 059
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 33 266 0 0
Löner till övriga anställda 258 181 1 753 683 1 505 200 1 134 190 1 011 359 1 020 871 584 823 403 906 399 550 230 951
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - 0 223 100 0 0 0 0
Sociala kostnader 728 856 573 412 2 122 437 890 915 736 407 1 164 285 295 115 155 275 218 575 116 011
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 78 045 341 61 116 840 49 661 106 44 387 273 33 882 556 31 808 094 24 722 156 14 886 733 9 393 845 5 193 330
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 846 1 857 1 715 1 457 1 265 1 091 902 691 627 469
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 42 249 32 840 28 845 30 465 26 745 23 292 19 396 16 551 13 606 11 072
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 736 1 574 2 397 1 681 1 669 2 071 1 421 1 424 1 112 932
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 079 043 1 170 728 -1 776 412 357 745 917 353 -3 094 930 -433 884 -844 212 -650 559 -871 743
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,89% 23,28% 11,45% 31,20% 33,14% 45,25% 52,98% 34,06% 64,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,30% 8,11% -6,09% 0,06% 3,02% -7,83% -0,44% -5,81% -8,43% -35,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,38% 7,10% -5,70% 0,06% 3,39% -10,54% -0,56% -6,63% -7,98% -17,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,26% 15,74% 14,24% 16,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,88% -4,07% -14,71% 0,24% 14,66% 15,93% 42,43% 22,90% 10,09% 18,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,95% 48,98% 44,39% 51,50% 61,64% 47,98% 22,41% 41,25% 20,59% 52,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,21% 89,64% 69,95% 100,41% 134,57% 132,24% 195,41% 134,24% 113,43% 181,84%

* 2022-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2021-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2020-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2019-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2018-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2017-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2016-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2015-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2014-12 : Bokslutet har räknats om från euro

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!