Visa allt om Creandum II Advisor AB
Visa allt om Creandum II Advisor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 000 2 000 4 775 7 254 9 328 14 932 14 948 15 734 15 393 8 141
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 662 878 812 574 1 121 494 2 077 2 248 963 2 353
Resultat efter finansnetto 664 880 816 1 530 1 143 538 2 078 2 224 979 2 360
Årets resultat 515 650 596 1 356 792 453 1 455 1 543 854 1 179
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 170 199 227 279 361 284 416 490 610 717
Omsättningstillgångar 2 798 2 565 2 212 5 356 3 069 6 770 7 289 5 237 4 459 3 717
Tillgångar 2 968 2 764 2 439 5 635 3 430 7 053 7 706 5 727 5 070 4 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 769 2 411 1 917 2 321 1 765 4 572 4 519 3 464 2 041 1 279
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 160 160 160 640
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 199 353 522 3 314 1 665 2 481 3 026 2 103 2 869 2 515
Skulder och eget kapital 2 968 2 764 2 439 5 635 3 430 7 053 7 706 5 727 5 070 4 435
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 2 015 2 241 2 568 2 937 3 612 3 266 939
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 579 801 1 123 1 681 1 388 1 214 2 471 788
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 354 1 124 849 1 316 2 474 2 577 2 950 3 412 1 088
Utdelning till aktieägare 163 156 156 1 000 0 0 400 0 120 92
Omsättning 1 000 2 000 4 775 7 254 9 328 14 932 14 948 15 734 15 393 8 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 2 3 3 6 5 6 7 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 388 2 418 3 109 2 489 2 990 2 622 2 199 4 071
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 1 423 1 290 1 271 1 154 1 446 1 389 1 400 1 809
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 691 907 864 637 1 187 671 2 244 2 393 1 096 2 479
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -50,00% -58,12% -34,17% -22,23% -37,53% -0,11% -5,00% 2,22% 89,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,41% 31,84% 33,46% 27,15% 33,32% 7,63% 26,98% 39,46% 19,33% 53,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 66,50% 44,00% 17,09% 21,09% 12,25% 3,60% 13,91% 14,36% 6,37% 28,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 259,90% 110,60% 35,39% 28,15% 15,05% 28,72% 28,52% 19,92% 10,33% 14,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,30% 87,23% 78,60% 41,19% 51,46% 64,82% 60,17% 62,54% 42,53% 39,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 406,03% 726,63% 423,75% 161,62% 184,32% 272,87% 240,88% 249,03% 155,42% 147,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...