Visa allt om ALCUR FONDER AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 326 520 320 831 65 586 21 492 16 238 22 405 16 460 18 990 19 655 19 751
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 295 072 304 929 52 440 12 270 6 066 13 974 9 112 11 323 12 961 13 077
Resultat efter finansnetto 295 010 304 929 52 440 12 254 6 065 13 953 9 099 11 308 13 002 13 046
Årets resultat 234 179 239 646 41 186 9 537 4 715 10 863 7 071 8 803 10 132 9 574
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 362 192 323 868 65 093 20 402 10 692 17 905 12 663 15 692 17 276 16 195
Tillgångar 363 071 323 868 65 093 20 402 10 692 17 905 12 663 15 692 17 276 16 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 157 249 578 51 117 19 431 9 394 15 380 10 516 12 245 13 442 12 880
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 118 914 74 290 13 977 971 1 298 2 526 2 146 3 447 3 834 3 315
Skulder och eget kapital 363 071 323 868 65 093 20 402 10 692 17 905 12 663 15 692 17 276 16 195
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 020 - - - - - 2 453 3 069 3 048 2 734
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 901 - - - - - 255 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 621 - - - - - 1 225 1 378 1 370 1 276
Utdelning till aktieägare 234 000 239 600 41 185 9 500 45 000 10 700 6 000 8 800 10 000 9 570
Omsättning 326 520 320 831 65 586 21 492 16 238 22 405 16 460 18 990 19 655 19 751
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 54 420 64 166 16 397 7 164 5 413 7 468 5 487 6 330 6 552 6 584
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 440 1 424 2 005 1 602 1 423 1 335 1 326 1 494 1 485 1 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 295 072 304 929 52 440 12 270 6 066 13 974 9 112 11 323 12 961 13 079
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,77% 389,18% 205,16% 32,36% -27,53% 36,12% -13,32% -3,38% -0,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 81,27% 94,15% 80,56% 60,14% 56,73% 78,07% 71,96% 72,25% 75,31% 81,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 90,37% 95,04% 79,96% 57,09% 37,36% 62,39% 55,36% 59,71% 66,19% 66,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 74,51% 77,79% 77,94% 90,41% 57,85% 68,64% 63,89% 64,48% 68,39% 65,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,25% 77,06% 78,53% 95,24% 87,86% 85,90% 83,05% 78,03% 77,81% 79,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 304,58% 435,95% 465,72% 2 101,13% 823,73% 708,83% 590,07% 455,24% 450,60% 488,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!